Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

cwbkf_ tmdcsfdbfyb v.tafht ehx[ekb ’fqkbc nfybs6 hjvtkbw

,byflhj,lf pqdbcgbhf rkltib mfhb,lfc gbhbcgbh6 rhbnfblbc

fcekb ˜,th’—

mfhb,lf_ vtcbybc chenbc vjhtdbc ehx[ekb ˜,th’—

status qvo_ fhct,ekb vlujvfhtj,f ˜kfs—

kerf _ 2js[sfdbc36 bubdt 2cf[fht,fc3 ths-thsb fdnjhsfufyb7

dfNfbzfht _ cf,hfkj6 cfo.fkj,tkb6 cfwjlfdb ˜vtuh—

Aut Caesar, aut nihil _ fy rtbcfhb6 fy fhfathb ˜kfs7—

dfibythc _ fh cf[ctyt,tk fhc6 fhtut,bc6 frh’fkekbf6 nf-

,e fmdc lflt,ekb ˜vtuh—

fyjatktcb _ vfkfhbbc ufvfdhwtkt,tkb rjqj ˜,th’—

2Pavta pei3 _ .dtkfathb vjtlbyt,f6 t7b7 wdfkt,flbf ˜,th’—

Qvo vadis _ dblht [dfk ˜kfs—

Pele-mele _ ljv[fkb ˜ahfyu—

vtyltkb bfy6 ’vf uhtujhb _ xt[b vtwybthb6utytnbrbc cfae’dkt,bc

gbhdtkfqvjvxtyb7 lfb,flf cjatk fbwtyljhaib

˜!*@@-!**$—

ctnjyb ejknth _rjkev,bbc eybdthcbntnbc ˜fii—fcgbhfynb6

hjvtkvfw !()# o7 e]htlib fhct,ekb o.dbkflb cnhemneht,b

_ mhjvjcjvt,b6 utyc vbfvcufdcf7

sjvfc gfyn vjhufyb _ rjkev,bbc eybdthcbntnbc ˜fii—

ghjatcjhb6 pjjkjub lf tv,hbjkjub7

dbkthb6 ktrfcb6 ikfbgb6 hepcrb _ vehvjkjut,b6 zbfyzdtkfsvwjlytt,b7

thkb[b _ cfkdfhcfybcf lf ytjcfkdfhcfybc itvmvytkb7 tc

ghtgfhfnb fsfifyubc ths-ths cfvrehyfkj cfiefkt,fl bsdkt,jlf

fynb,bjnbrt,bc fqvjxtyfvlt7

xbht6 xfkfvb _ cfakj,b6 zfj,b ˜vtuh—

lb[fuev,f _ ’dtkrjk[ehb cfvfh[t,b6 fvjvfqkt,ekb cfvfhjdfyt,b6

.jhqfyt,b7

qjhjysb cmfy jhjib ujkdfahj _ qvthsj6 ityc yfstkc

˜xhlbkc— itvjdtdkt ˜vtuh—

fyfmjhtnb _ ufyltubkb6 vtelf,yjt ˜,th’—

fhfv[ene _ ltduvbhb rjk[eh vbsjkjubfib6 fvbhfybc6

f,hcrbkbcf lf ghjvtstc ghjnjnbgb7

dth,fkehb _ cbn.dbthb ˜kfs—

rkjl vfyt _ ahfyub athvothb7

f,jh]t,ekb _ jhbtynfwbflfrfhuekb6lhjbc ituh’yt,f

ofhsvtekb ˜vtu—

cfvehpf.fyj _vehpf.fy ifhdfib’bc cfvsfdhj6 lqtdfyltkb

ufkbc hfbjyb7

564

More magazines by this user
Similar magazines