Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

,bs6 nf[nt,pt vbdtult,bs lf rjkb zfybf ufybi [th[i lfmjmfdi6

yehfi erfxhfdfl7 abx[bi ufn.ljvf fy sfudbi ufa[fzeyt,f hf vjifnfybf6

hjltifx ifresfhb ,fkfybi fikbi [vfw vtivbij7

lfodhbkt,bc bvbnjv vjubs[hj, fvfc6 hjv abyfkbf vtnfl

cfbynthtcj7

rjkbf zfybfi mbhmbkbisdbi vxfkbfj izjhtl= ehzveyjv [ti

lf mdfi e[fsmeyjij sfdb7 ;jh,f-;jh,f yfnthafkt,i vbdilbtj

lqbibs7 jyz.dtibfi ufedfk zjhjvt,sfy vbvb.dfyfj ifvbdt-

]th7 z.tekb ifnfy]jirty evjrktib u;fx [jv bmbsrty fhbij7

vrdlht,bi iekt,i ufabxt,s6 smdbs6 bv zfj,i qfvbs rb fhf lqbibs

ufbdkbi ;byb fysfhbi vtnbj7 xtv;t erts bxbs6 hfvltyb rfvtxb

lf ]hj[f t.jkt,f uflf.kfgekb7 ,fubi vjidkfi dtkjlt,b7

hjujh6 bv lfifzdfdib .eh.enb vjvtif]f ufyf9= itvbyfxdkt,i dbyvti

lf vbib zbhb itv.hjlti6 fhflf6 lfdrhfd at[i6 lf nehf-vkt-

,bi if]b]uyfl lfdfult, rjkb zfybfifx lf smdtyi vj,fht,ek ifmjytkcfxj7

vjrktl6 bc yfat[eht,b6 ;byb fysfhbc b.jj6 fvnrbwt,c mdtifacbf7

dabmhj,6 zfzbfc vjs[hj,bkc hfqfw cfthsj vfhskfw

fmdc rjxbf fkb’jybfc rbcthsfy7 ewyfehj,t,b df[ctyt7 db.blt vfqfpbfib

thsb ,kjrb 2rjk[tsb3 lf lfdfltdb sfdb z.jylblbcrty7

dpbdfh lfyt,bs fzhtkt,ek vth[pt7 dtotdb6 sfy w[jyt,ek

kflb zfybfc db[ctyt,7 ewt, [jzjcfdbs 2jwlfjs[vf3 fh vjvfve[hezf

ptl9=

jlf,fltkb [fhj6 vtrbs[t,f vfymfyblfy uflvjecdktkfl

uhepfsvbfyb v’qjkb7

rb6 smdtyb zbhbvt6 jlf,fltkb-vtsmb7

,jylj fkb’jybfc cf[kc [jv dth vbvfcofdkbsj6 f[kf [vtk-

[vtkvf7

,jylj fkb’jybfcsfy xtvb vnthb vbcekf-vtsmb7

hfnjvj6 xfvf]bylt,f cmtkrbchbfyb lf ufrdbhdt,bs uflf[tlfdc

udthbs v]ljv ohbgfc7

hfnjv6 utyfwdfkt6 lf wtw[kib lfb,euf bc cfwjlfdb7 fv lqtt,ib

jhvjwbf-vtsmb7

lfco.tdkjc qvthsvf6 tc hf e,tleht,f vjv[lfhfj6 cmtkefv7

wjnf [fyc [vfc fh bqt,ty6 vtht bctd vt lfdfhqdtd cbxevtc7

smdty hf ufbynthtct,s7 bmyt, vt lfut[vfhjs-vtsmb7

hjujh vjdbmwts6 xbnfj6 xftrbs[t,f ufvjhbkc ’dfkrfyf7

294

More magazines by this user
Similar magazines