Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

ekt,bw3 fvjemtmf6 hbc ufvjw ufvphltkvf cbkf uffoyf ’tc7 vtht

mfkb idbkbc [ezez sfdc mdbsbybs brhfdlf vrthlib6 ytcnjt,blfy

ofvjrkfrybk cbc[kc cdtkb nbkjsb ovtyllf7 wbhfc [tkt,c vbyt,lf

lehe6 sevwf vfs jlbyltkb vbvpbldtkj,bc yfcf[bw fh ithxfs7

vfvfufmwtekbc cbfvf.t lqbsb lqt bstkt,jlf7 fhlfitkbc it[dtlhbcfc

wbhfc erdt sdfkt,b ewbcrhjdylt,jlf6 rtrkewj,lf7 lehe

sfdc itehfw[.jabkf uh’yj,lf6 hflufyfw pecnfl ,b’bc rf,bytnbc

afhlbcathb rf,bs lfbfht,jlf ltlf6 vfuhfv cftzdj ehsbthsj,fib

ths[tkfw dth itbcohj7

le.kf fysfhbfc obcmdbkib ehbrfsb cfamdfdc off.fy.fkt,lf lehe7

vij,tkb udthlbs vb .dt,jlf6 sevwf ’dtkt,ehfl cf.tkjib

fh tzblt,jlf7

it,bylt,bcsfyfdt ufzdfhnkek cfvpflbcib odt,jlyty7 lehe

sfdc bv’byfht,lf7 rfynjhbc oby fyst,ekb kfvgbjybc iemb irdbsby-

[tc ifvaehbdbs fnhbfkt,lf kjubyib7 cojhtl fv ibyfufyb qfkfnbcfsdbc

fcfvfhskt,lf ltlfc7 hjlbc-hjlbc vidbllt,jlf mfkb7

ytnfht,bs next,c fwvfweyt,lf6 rdytcjlf6 uvbyfdlf7 fhlfitksfy

ijhblfy kjkbfdb6 wfywfhb se rfyjybthb vteqkbcf lf cfnfy]jib

ufnfwt,ekb ,jyljc uflfdbo.t,f6 tzdc ufhtitf6 fvofht,lf lehec6

[jkj cfojkib ohbfkbs [jv vskfl fwjat,lf lf fwjat,lf7

2cbpvfhib vheij,cj36 abmhj,lf7 eyljlf ltlbc [jhwbtksfy

thsfl cekbthb evobrdkj,fw thoveyf6 vfuhfv cbyfvldbkt

c[dfc vtn.dtkt,lf7

_ ptptehfl hbcsdbc xfvjvflyt6 idbkj9 .dtkfathib rjxbfc

hbcsdbc eylf lftvcufdcj9= yese xtvb cbc[kbc odtsbw fh ubhtdbf9=

_ fvfjl tdtlht,jlf wbhf 2ecfae’dkj tzdt,bs ufnfy]ekc37

vfkt irdbsby[tv rf,bytnib ffrbs[f fhlfitkc lf fvfy lehe6

hjujhw ltlbc6 bct _ ,b’bc vbvfhs6 fsvfub iehbc’bt,bs fqfdcj7

]th b.j lf iehlekbs rf,bytnbc afy]hbc vbyt,b xfektof7 vtht

lfybs dthw[kbcathb afhlt,b fereof6 hfablfy vjdkbkb .dfdbkyfht,b

uflvje.fhf7 sfdv]ljvfhtv thsbw lf vtjhtw mfhc uflff,hfkf

vjvltdyj lqtc [fk[bc ufcfujyfl6 mfhc lfcofvf6 sjhtv

vb[dlf6 hf cf[bafsjl lfegbhbcgbhlf ’vbcoekb7

hfvltybvt rdbhfib ,jhb.vf [tkvtjhtl xffvc[dhbf afy]ht,b6 sfy

336

More magazines by this user
Similar magazines