Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

lf6 hjujhw tc bcnjhbekb ufvjwlbkt,bs ltlemwbbc dbht,c

cxdtdbfs7 itcfvjovt,tkbf kf,jhfnjhbf7 vjbwf6 vjbwf6 vbdfutyb

vujybf5 vfy tc .dtkfathb xtvb ofhcekbc ofcfiktkfl6 ,jylj

fkb’jybfc ufcfyflueht,kfl ufbsfvfif7 lf[ts6 hfc vte,yt,f

ecbn.djl9= cfblevkjc vjeahs[bklb6 xtvj sfakbsf lf [bpbkfkfsb

ufvjphlbkj6 yeutij6 sjhtv bwjlt6 bvbcsfyf [fsf,fkfib

uft[dtdb6 hjv yfpfhtdtkbc ]dfhwvf cfsmvtkflfw fh tqbht,fj7

evnrbwt vtht [fk[c6 vfhskvcf]ekt,fc6 hjv .jdtkbdt ity6

cfqcfkfvfsc fh xfubltybf lf xfvjv[hxdfkvf rjxbfv vjbvjmvtlfj7

lblt,ekbf= dyf[js dby _ dbc=3

itmvybkb dbsfht,bc fyfkbpvf ,jylj fkb’jybfc r,bkt,b uff[hzbfkt,byf6

vfuhfv ;byb fysfhbc obyffqvltu itvfhsek veinc

vbvfhsekt,f itewdfkf6 uf[cyf6 rfvfskt,bfyb zbmbcrty uffwehf7

,jyljc jhb rtyzb lblb [fybf zbzt rdtdtc sfdkfib lftvo.dlbf

lf f[kf gfnhjyc sbdf-mthbcsdbc fuekbfyt,lf6 sfy ybifylj,kbdb

wfywfhbs ufvj.hblf mdt,c7

.vfodbkb [tkcf.htk vjvtync ewlblf6 vfuhfv fctsb oesb hfnjvqfw

budbfyt,lf7 bc rb mbhmbkt,lf lf mbhmbkt,lf7 ajytyljcrjgbc

vjvfh]dt,fc ehxtdlf7 ltblt,bc ufycfrehyfdfl tgfnb;t,jlf7

f f6 ,ti ljhsbs jhb mdf ufeibidklf vjyfhltc6 vfuhfv b[nb,fhc

vfbyw fh bnt[lf7

sfvfib lfb’f,f7 vf.eht,kt,b sbsbc odtht,pt lut,jlyty7 ’e-

,fw rb ofvj]lf kjubyib6 sevwf ,jyljc bctd bfufyb ufeujhlf

lf bfmtc rfhib uf[bhek rtyzt,c flubkblfy ’dhfw dth e.j7

_ lfleyfcsfy ufigbs hjvtkbvt6 _ te,yt,jlf zbzt rdtrdt

bfnfrpt lf.hbk jyfdht,c .fcblfl7 [fnjhf sfdt,pt vfhw[tyf [tkbcuekc

esfseyt,lf6 [jkj vfh]dtyfsb jcnfnehfl fwtrdt,lf

zbmbc acrthpt rfvfskt,c6 ufujht,bc itcfathbc lhjc lfhf-

]j,lf6 _ ’e,fc lf vbc ovbylf ubjhubc .tkpt hjv fh lffluts fv

oesfc vjcfcdktkb le ifib6 hfbvt vbcf.jkt,tkb vjeh,tbyts7

_ lfb[b[byf lf vpfrdhekfl f[tlf afmbpfl vj[fnek zthc7 vtht

ifibc6 afy]bcf lf lec rfht,pt ithxtybkb js[b mdf zbmbfyb vezbc

wthbsf lf ytrfsbsbs oby vbcobf7 vf]bs vbefkthcf cfsbsfjl7

vjobyffqvltutc ptl w[dbhsfy vbenfyf vjh]ekt,ekb rfvfskt-

,b6 utujyt,jlfs6 vjcfcdktk leific f.yjcdbyt,cj7 ,jkjc ofvjluf6

yf,b]bs ereluf lf dbqfw eybzj v[fndhbc itsbs[ybk6

213

More magazines by this user
Similar magazines