Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

_ ofdtlb lfcf’byt,kfl6 bmyt, v’f[kt,b lfvtcbpvhjc= _ ofbmbhmbkt,lf

udbnb ,fubcf lf ,bzt,bc ufcfvofht,kfl7 [ezezf sfdpt

vbeatht,lf cf[ec7 _ [esbdt fvbc ahx[bkflfw fh qbh[fhs6

_ vjczhblf ewt,6 _ hf utidtkt,fs6 tu hjv fh u.fdlts9= smdt

kjylhtt,j6 sfdpt zthb lfutmwtjlfs6 zthb= wjkc dby j[thnbfkb

vjufifdt,s eihjvkt,c lf b.hbs vf[fsc ths flubkfc= _

fct tyfvofhj,lf6 fct f,bf,het,lf 2e]buhjt,c3 ufvelvt,bs7 lqtybflfu

mjyt,bc fs njk yfobkfl uf.jafc bmflyt,jlf6 vfuhfv ae-

’tc6 hjujhw otcb6 cf[ec evnrbwt,lf7

_ f,f6 elfhltkt,bc bvtlbs udthlt,c [jv fh lfdbj,t, cb,thtib9=

_ bvemht,jlf fmf-bm6 fvbnjvfw ntktdbpjhc vbxtht,ekb

’vt,b fysfhbt,b uekbfyfl uflfb[fh[fht,lyty6 hfw udbnc

vhfdkbcvtn.dtkfl uffmytdbyt,lf sfdc7

_ bwbyts6 bwbyts lf yf[fds .dtkfathc= tkfv lf vbyfrfv o.fkb

hjv itub.tyfs6 hfc abmhj,s ytnfdb9= _ ofvjbo.t,lf vtfsfctl6

_ smdtyb ufrtst,ekb cfmvt vfyf[f lf vtht vjvrkf6 cfvfhtib

]fdhb vfbyw fh xfvj.dt,jlf7 cf[ecsdbc hjv vts[jdf7 erdt lblb

[ybc oby lfrjgobfdt,ekb bmyt,jlf fmfehj,f6 vfuhfv ufwkbs eahjc

venhert,c6 hbcb vfmybct,bwf [fhs7 it[tls6 rfwj6 hfc idht-

,bfy veiembt,b6 zfybt,b6 vtc[bt,b= vfhskt,b fhbfy zbzt rdtrdtc

ltblt,b7 [jv smdtc6 ]th fh[b ufs[fhts tyuehbcrty lf vtht vjdfijht,s

yfufdc [blbcsfdcj9= tmcrfdfnjhbc vj.dfyfcfw erflhbcj,ty

sfdflbidbkt,b= smdtyb o.fkj,bsff cojhtl6 rfhub lqt

hjv flufc xdtyc cf[k-rfhc6 dfhs cfew[jj gbhj,t,ib7 s[bkyfhc

dby xbdbc6 at[bc lfecdtkt,kfl cfgbhafhtijvlt dth vbdcekdfhs6

hbubfyfl dth vjudbbvfcmyt,bf= _ lffudbhudbyt,lf lf ujhjpfl

uflf[tlfdlf 2idbkt,bc uf,kfudt,bc cfsfdtc3 _ wjkc7

fm rb ’vt,b fysfhbt,b f,epqeylt,jlyty6 cf[ec vjvf,tpht-

,tk ufylblt,fc rfwb hfvtyfbhfl ufe’kt,lf6 vfuhfv c[dbcb idbkt,bc

vjzfh,t,ekb itafct,f hjv bwjlf6 tc eoboryblfs cekc7

_ dbc .fdc ertstcb idbkt,b6 hjv vjudlut,b lf udsfs[fd9 _

thslhjekfl itentdlyty vfvfc7

ibyfufyfl rvf.jabkb udbn fysfhbf [tkc xfbmytdlf lf ptlf

cfhsekpt akjcnt,bc n.fgeybs flbjlf7

f[kfw vfvbc hxtekb cf[e j]f[bc eahjcbc udthlbs bluf lf

isfujyt,ekt,b fbdyblfy esdfksdfkt,lyty exdtekj o.fklblj,bs

ufnheyek cjatkc7

182

More magazines by this user
Similar magazines