Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

ojht,f7 sevwf s[pekt,bc ufyf[tdht,fc hjv vbxbxbyt,c ajkrkjhbcnb6

,htnbc,htnbf7

2hjrbc3 dhwtekj,fpt vbybiyt,fc .dtkfc ,fnjyb nfhbtk zfynehbf

lffcoht,c7 bc xbyt,ekb gjtnbf eobyfhtcfl6 vfuhfv fvfdt

lhjc bidbfsb utvjdyt,bc tcstnbw7

_ vjbs[jdc htlfmnjhek xfhtdt,cj6 _ vtn.dbc xdtekb ufqbvbkt,bs7

v.bcdt lfdtsfy[vt,b7 uf]bmt,f6 w[dbhbc f,pet,f lf vbcsfyfyb6 v[jkjl

[tghtsf sdbct,ff6 hjvtk cf[tksfy vbzbhc lf’vj,bkt,f7

fctdt lblt,ekb vehvfy kt,fyb’t eiehdtkfl vrbs[fdc sfdbcb

rf,bytnbc pqeh,ksfy5

_ rb6 vfuhfv cek cfvtuhtkjpt hbcsdbc othj8 cek rjk[tsb

hbcsdbc ufrthbf tybc odthptj6 _ sfy lffvfnt,c bmdt6 _ hfvlty

[fyc b]tmb wb[tibj7

it’kt,bclfudfhfl fde[cyb5

_ xtvb nhbkjubf cfvtuhtkjc thsb gfnfhf cjakblfy peulbl-mfkfmbc

ufdkbs6 vjtieht,f chekbfl cfmfhsdtkjcfrty6 vbcb

ltlfmfkfmbcfrty lf fmfw fh fvsfdht,c vcdktkj,fc7 bub itvlujv

lf itvlujv vstkb ltlfvbobcfrty vbtvfhst,f ijhtekb rjcvjcbcfrty

sfdfqthbkb-vtsmb7 hfw itt[t,f yf]ljvj,fc6 _ [tkt,b ufdfcfdcfdt,6

_ ]th]thj,bs hfnjvqfw fhw vnthc df[cjdfh cffvbcjl

lf fqfhw _ vj.dfhtc-vtsmb7

gbhdtk hjvfyib vt f,cnhfmnek ufhtvjc lfd[fnfd7

jlf,flt6 hjujhw fctsb hfv6 ,eyt,fib yjyctycbf vfrjyljcfdbs7

vt itmvyb bhtfkeh nbgf;t,c6 hjvtksfufy pjub %-!) [fcbfsc

fthsbfyt,c7 fctw [lt,f cbyfvldbktib7 tc ghjatcbjyfkt,c fh tcofdkt,fs7

vfuhfv vtjht obuyib6 hjujhw fvjhxtekb rjywtawbf

vs[jdlf nhbflbc ,eyt,bc ufsdfkbcobyt,bs6 vt eylf lfdgbhbcgbht,jlb

obyfhtc8 vt eylf erevtulj ufvjujybkb cf[tt,b6 bmct,b6

buhtrt,b6 vfsb f,cnhfmnekj,f lf chekbfl htfkehb cfvjctkb

itvtrthf s[pekt,bcfsdbc7

cffvbcjl fh lfdthblt,b htfkehb nbgt,bc sfdvj.hfc obuyib

sfdbfysb ,bjuhfabt,bs6 sfdbfysb iem-xhlbkt,bs6 sfdbfysb rjywtawbt,bsf

lf vj’qdht,t,bs7 vfhskfw fehfw[tkb6 sfdptcf.htkb

vfcfkbc lfveifdt,f vjvbotdc7

fv ktkjib vskfl f[fkfqvjvxtyb hjlb d.jabkdfh7 2hjrbc3

467

More magazines by this user
Similar magazines