Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

ht,f kbnthfnehfib yfrkt,fl fcf[ekf6 dbyfblfy6 sfdfl cjk;tybwbybc

2uekfub3 se c[dfyb6 .evbf fv itvs[dtdbcfsdbc6 hfvtse bv

obuyt,bc evtntcj,f gjkbnbrehb cekbcrdtst,bcff lf f[kjcfw

dth vbdkty eahj cfibytk cbyfvldbktcsfy6 hfcfw fhct,j,bcfsdbc

,h’jkf mdbf6 vbdkty lf xfbzht,bfy37

tctw xfvfabmht,c7 vfi6 hjujh ubylf fcf[j .jabtht,f6 hjvtkbw

s[esvtnlqbfy bpjkfnjt,c se fh xfdfult,s cfsdfkfdib6

odhbkvfyb [ekbuyj,bc ufvj vjrtht,ekc6 cfthsjl fh ufvjubdkbf-vtsmb6

vfuhfv v.bcdt ,hvf ftlb fvjnbdnbdlt,f xtvib idblb cfereybc

vbqvf vjv[lfhc hjv fwjw[kt,c fhct,ek vbst,pt lf.hlyj,bs

lf nhjfc fv,t,bc ufcfjwfhb lfkfut,bs6 lfcoht,bc ofheiktk

tatmnc mvybc7

jlf6 fv vjvtynbsfw bvtlytekb xtvsdbc thsj, ewyj, cfv.fhjc

itdtzblt,b6 vfuhfv qdsbc itotdybs vt vfhskfw bidbfsb

vs[hj,tkb vjvtdkbyt,f6 hjvtkbw epecntcfl vjvfojlt,c cfrybc

gfhfvtnht,c6 pjyt,bcf lf wb[tt,bc ceysmdfc6 ufyfst,bc cb[ibhtt,c6

htrdbpbnt,c6 hbsfw cekluvekj,c cfthsjl v[fndhekb

yfofhvjt,b lf hjltcfw lfdfvsfdht, hjvfybc mfhufc6 hjwf itdrhfd

’bhbsfl xjyx[c6 cfresfh sfdc ufvjdew[flt,5

ecbylbcj,f bmyt,f vbbcfreshj flfvbfybc tcjltyb ]faf lf odfkt,f6

hjvtkbw itysfy thsfl fstyt,c qfvtt,c6 vjcdtyt,f lferfhufdc6

’bkb ufrhsj,bf6 ’fhqdt,b fikbf ofhcekbc uf[ctyt,bcfcvtsmb7

,tlvf ufvbqbvf - vtsmb6 fmfvltw df[ctyt,7

cfmvt bc fhbc6 hjv 2xjhyfbf gfynthfc3 w[jdht,bc fcf[dbcfsdbc

sehvt hfvltybvt fqbfht,ekb vothfkb ofbrfgbot,c vrkfdc ltlfmfkfmib7

vbcb ufdkbkb upf6 ofhcekb ,tdhbcfsdbcff wyj,bkb6 vfuhfv

hjwf uftcfe,ht,f vfs6 sfdfl itemwtdc pehuc6 hflufyfw

bcbyb v[jkjl vihfk cmtvfc cs[jdty6 jh aehwtkpt xfvjobrobrt,ekc

lf vthvt afynfpbbc o.fkj,bs fgbht,ty ufyevtjht-

,tkb oesbcjakbc ufo.fko.fkfdt,fc7

eyt,kbts ufvf[ctylt,f lblb njkcnjbc gfnbdbcwtvf htfkehb

gthcjyf;t,bcflvb7 2 f]b vehfnpt3 veifj,bcfc hecekb vothkj,bc

vfvf at[lfat[ lflbc lfqtcnfycf se xtxytsib lf sfdbcb uvbhbc

eiefkj yfwyj,sfufy rht,c vfcfkt,c7 vjudbfyt,bs rfdrfcbtkb

vtuj,ht,bc5 yfrfib’bc6 tcf’bc6 iekubybc vtidtj,bs fpecnt,c .jdtk

odhbkvfyc5 f]b vehfnbc hecekb tybc wjlyfc8 vf vflbfyehb

436

More magazines by this user
Similar magazines