Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

,bc cf,f,bs lfijhlt,bfy ujhf lf xfy’jkfyb6 vfuhfv 2v,jhufkbs3

vjidtkbt,ekb vfcfkf 2sesfi[bfc3 wb[bc gfcf;t,bc ufvfuht-

,fc tcfae’dkt,f7 .jdtkbdt udfabmht,c6 hjv vothfkb 2sesfi[bfc3

ktmcbrbs fityt,c 2v,jhufkc3 hfqfw tzdt,bc ufcfafynfdfl lf tc

ptlvbotdybsb vnrbwt,fyb eahj fv’faht,c cbnefwbfc cnbkehb

ufyc[dfdt,ekj,bc ufvj7

2sesfi[bf3 vbe[tlfdfl sdfkibcfwtvb dth,fkeh-cnbkehb

wljvbkt,t,bcf6 fcobkfl hfabybht,ekbf 2v,jhufkpt37

gbhdtkbc reshb ojyf f,fyjpbc6 ’tkmdfc itcflfht,tkb sef6 vtjht

s[vtkfc cbv.batc dth ufwlt,f6 sfyfw vfbcib vjzhbkbcfc7

2sesfi[bfc3 lfvcf[eht,f bcbw fhbc6 hjv .dtkfathc f[kf hjlb

fv,j,c jhfwbecbc cofdkt,bcfvt,h6 pjub hfv itvlujvbcfsdbc uflfyf[ekf7

vfufkbsbcfsdbc6 thcf lf hfcfpt ufyc]f6 uflft,vt,f yjtc ,jskpt

vc]tkj,fc7 tc vfhst,ekb gjpbwbff fye ojyfcojhj,bc lfwdbc

bidbfsb eyfhb7 fmdt ,tktnhbcnekb fmcbjvff6 udthlib yf[ctyt,b

cfvf[cjdhj cbn.df6 fhfse vbc vtpj,kj,fib6 cfthsjl vjb[ctybj

yfofhjvt,bc cbdhwtib6 serb hfbvt cnbkehb fewbkt,kj,f fh

udfb’ekt,c7

2vhfdfkupbcb3 vothkbc cf.dfhtkb cbn.dff jhbdt hjvfyib lf

sfyfw [ibhfl[vfht,ekb7 bubdt bsmvbc 2ujycfctbhjpt37 vcufdcb

cnbkbcnbrf vjcfsvtybf xdtyb fqbfht,ekb lfeltdhj,bc

ufsdfkbcobyt,bs6 vfuhfv vfiby hf cfzbhjf cbyjybvt,bc fhctyfkb9

itvjdbafhukt,b obyfsmvbs6 cflfw vothfkb erdt sfdc dth bvfhskt,c

gthcjyf;t,bc rjkjhbnbcfsdbc cnbkeh sfdbct,eht,t,bs7

fv jhudthlbfy ghjkjuib fspt vtnb obyflflt,ff 2b.j3 pvybs

uflvjwtvekb7 sbsmjc tc ajhvf thsflthsb uf[kltc mfhsek

vjhajkjubfib7

2xtvc [tks fhct,ekb yfofhvjt,bc v[jkjl thsb vt[estlb se

thsb vttmdctlb b.j37

hjltcfw udthlt,b 2b.jt,bsff3 fzhtkt,ekb lf cnbkbc vjs-

[jdybsfw fh itbuh’yj,f ntmcnbc ufrtsbkij,bkt,bc fewbkt,kj-

,f6 sfdc ptvjs ’fkf fh hxt,f6 vfuhfv thscfw lfdc’tys5 lfcf[tkt-

,ekb obyflflt,f [jv itb’kt,jlf c[dfudfhflfw vjudtojlt,byf9

2[tks yfofhvjt,bc v[jkjl thsb vt[estlb se thsb vttmdctlb

vmjylf38

535

More magazines by this user
Similar magazines