Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

HBYF VTJS[T

rdtrdt fysfhbf

%&!$@*

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

2fk,fs sfdbcsfyff ltlf7 cfyfv fh itd[dlt,b6 cfzvtkc gbhcfw

fh lfdfrfht,7

rjxbf5 [vf6 xtvj sdfkbcxbyj9= hjujhb lf fb6 cfnfy-

]jc cfvhtrkjc pfhertkf hjv ufvjcwtvc ajkflbc lfrfht,bcfc6

bvbcsfyf7 cfl vbu.fdc xtvb sdfkbcxbybj6 brbdkf6

se ityufy vt.jkf uujybf6 ’kbth itvwlfh[fh6 ity

dby vjuwf6 uflfvodfhc6 vfubcb iyj lf vfhbafsbj6 objlf

dfhcrdkfdt,bc xfvjcfo.dtnfl lf rb,tt,pt xfvjahtybkvf

rbyfqfv wtvtynbc cdtnpt7 sbsmjc cwtyfhbc vb[tldbs sfvfij,ltc

.jdtkbdt7

;byb5 .he-vey]t,b fhbfy6 ,enenb6 tkf lf vbyfrf7 xbsbc

z.tntkf rf,t,b fwdbfs lqtvbcoht,f7 efvbylj,bcfc

blf.dufvjhqdtek gfknjt,c vjbc[fvty v[ht,pt7 meckt,lfztz.bk

rfkjit,ib oflufvty at[c7 tkf eahcbf6 afiafif6

vbyfrf _ ’dkrfyf lf acjhbf7 wbcathb sdfkt,b fmds

lf cb.dbsktitgfhekb svf7 odbdt,pt zjhakbfyb rfyb itvjzryj,bfs7

bcbyb wfk-wfkrt ]th fhfdbc eyf[fdc7 .dtkufy

thsfl lflbfy6 xtvb ,b’fidbkbc6 le.kf fysfhbfc6 obcmdbkib

se ltlfityb wbhf irdbsbybfc6 vfqfpbfib7 ofdkty

at[fo.j,bs6 off[hzbfkt,ty vj.fy.fkt ehbrfc6 hjvkbsfw

[fy amdbkb vjfmds6 [fyfw _ yfdsb7 cfufyut,jl uf[t-

[bkb cgbkty’bc mdf,bdbs erhbfkt,s tpj-rfhb7 [ibhfl

’dbhafcb lbcoekb6 zbzt rdtrdt6 vjtyfnht,fs lf ierbc

sfdib fvjdkty [jkvt7 cjakbc wtynhib vjaecaect flfvbfyt,c

uf[tlfdty6 sfy ,en,ent,ty vfssdbc xdtekb rheceybs7

n.ebkfl fhbfy febfc lt,b9= nhbajkbfnbc ufvtx-

[tht,ek vfs qj,tc vtpj,kbc qjhb6 rfvtxb fy ’hj[f se

uft[f[eyf6 ,ezezf-,ezezfc ’f[bkbs upbcgbhpt vb[thubk

mdt,c lfcodlt,bfy lf wjw[fk qj,tc vbukfceyt,ek

gbhen.dc lftltdyt,bfy7 hjujhw bmyt,f vfsb yfchjkb .e-

187

More magazines by this user
Similar magazines