Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

jhb ufchekt,ekbf lf eafkb se byt,t,c6 vtjwt cfereybc

ufhb;hf;blfy vtcfvtcfw vjbsfdt,c ewbkj,kfl7

vfifcflfvt6 vbcf[dtlhbf6 hjv thsb vtsjs[vtntlb pflb ertstcbf

cfv vtjs[vjwtl [fhdtppt6 lf vthtw itytek fcfrib cfl

b.j uehb jnj,fbfcsfyf jcnfnb ghjdbywbtkb uekflb atktnfdfcsdbc9

vfc [jv sfdfl vjeotdc fvthbrbc lf dtkjcbgtlbc fqvjxtyf7

bub [jv ufhts ufvjcfqt, rfht,c cfvb fstekb otkboflb ]benfl

fodt,f ibuybs7

fmdt tc fylth’b-othbkb thsudfhb sfdbc lfqpdtdff6 itubhlj

xtvj6 bv itvs[dtdbcfsdbc6 jlty sdbsjy dth vjvb[th[ltc ujtstc

cdtcbvhfdkbs cbwjw[kt6 lf vskfl fhfhfj,bcsdbc ufbobhjc

[bkdf tct7

serb jcnfnb ufyf[jhwbtkt,c .jdtkbdtc6 uekbc[vbthb

vjofat [jv jhupbc fqvfnt,ekc ufvjcnfwt,c blevfkt,bc jhoj-

[t,c flfvbfyt,bc cf,tlybthjl9= jlf6 fvfpt vtnb ytnfht,f bmyt,f9=

itubhlb [jv vfcofdkt,kbc cekbc ufuh’tkt,ff6 uehec ito.dtnbkb

cbvqthbc sfdvj,jzdf9= fvbcsfyf vfufkbsb efvhfdb f[cjdc mdt.ybtht,fc5

jvthjcc ,th’yekb vbst,b rdt,fdlyty8 lfyntc _ ,hvf

ftlb8 geirbybc utybf ;erjdcrbc v[ht,pt lufc8 ufkfrnbjyc 2wbcath-

.fyotkt,b3 fcn.jhwybfy vsfovbylfpt6 lf ufyf ertstcb fqvfahtyf

bfhct,t,c ,tkbevt,bc fcoktekblfy vjvfdfkb jcnfnbcsdbc6 jltc

evfybpvbc jwlfvtthst cfereybc nhe,flehbc nthat,c itelut-

,f ,eh]fl9

jvthjcb6 tc utybfkehb ujyt,bc qvthsrfwb6 ahx[bkt,bc vjibidkt,fc

berflhbct,c lf tmnjhbc vjrdlbyt,bs nhjbc bfdfhmvybc

abyfkc lfc]thlf7 lfyfhxtyb [jv bctlfw yfstkbf6 hjwf wb[bc

ujljkc rfhb,ztc it[cybfy6 bm vjvo.dltekb v[tlhj,f ltlf,elbfyfl

ufyobhekbf6 vfuhfv ev]j,tcbf flhbyltk sfdt,ib uf,ytek

lt,ekt,fc vjde,heylts ths[tkfw7

cfmfhsdtkjc ghtpbltynpt ptvjehb cfe,hblfy se udf[cjdc6

[fk[bc evhfdktcj,bs fhxtek vtcdtehc ufycfresht,ekb cbcfcnbrbs

byntkbutywbf uflftvntht,f6 [jkj se dbdfhfelt,s bv afmncfw6

hjv rjveybcnehb gfhnbf cfmfhsdtkjib $)) fsfcfvlt flfvbfyc

fotdhbfyt,lf6 fldbkvbcf[dtlhbf6 fv cfrvfjl pjh,f wbahbc

ths vtcfvtlc vfbyw ewbkj,kfl byntkbutywbff lf ufvcf[ehlbfw

cojhtl ,t,thfpt lffzthc at[c flhbyltkb [tkbceakt,bc vbth

478

More magazines by this user
Similar magazines