Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

hf7 fct lf fvudfhfl6 itehfw[.jabk gfnfh’fkc upt,b .jdtkv[hbd

ittrhf7 ’vt,bcfufy vj’ekt,ekc6 ltlbcufy fc]th ,tllfo.tdkbkc6

.jayf xbhflfw fh eqbhlf7 ujyt,fib fsfcyfbhb abmhb

embhmbnt,lf7 ofvt,ekb cbwjw[kbc lfcfchekt,kfl fsfcyfbh

utuvfc fo.j,lf7 vt[dfibflt wehe vfvblbc ufylujvfv [jv vskfl

vjbytkf7

2dbsjv xtvsdbc ’dtkt,ehfl fvjdf vpt6 fy ,fbfcathb vsdfht

vtcfcsevkt,f flhbyltkbdbs ufyf9=3 _ erdytcjlf uekb lf bmdt6

_ 2fhfclhjc6 fhfahbc lblt,bsj6 _ bn.jlf [vfvfqkf6 2e,tleht,fib

uf[kfhsekb oe[bkc dthfyfbhfl lfdt[cyt,bj36 qjylt,jlf6

fvbnjvfw ths[tk ufxfqt,ekb wtw[kb eahj lf eahj

ev’dbydfhlt,jlf7

itzbhdt,ek fcekc e,t-e,t nfht,bc ufwhtwbkvf othbkt,vf

eidtktc bctd7 vfsb vbvcufdct,bc abwbc6 fqcfht,bc ,fhfsb

its[pf7

2xtvj ahsjcfyj zbfyzdtkfd6 [esb sdbc oby cfnhabfkj nbhbat,sfy

ufywlbk oest,c ufdtlht,6 bm xfcf[ek gbhvijc lf

zjabfc ,jhfysfy xf[jwbk cfvfpkjt,bc cekt,c ufdtlht,6 hjv

ufenfytk jlf,fltc pehub itfmwbt6 xtvsfy ofvjlb6 ufvofht,ekb

hbyf vfrvfht=3

cothlf vfaf sfdbcsfdc ]tutc cf[tkbs7 ,fhfsb iefqfvbs xfbnfyf

,jhfypt lf mfhc hjv fh oftahbfkt,byf6 ptl veinbccbc[j

mdf lfflj7 ibyfw fctsb exevhj,bs itvjbgfhf lf ufstyt,fc vjesvtykj,bs

lfewflf7

zjabf fysfhbfv cbc[fv lbkbs yfgjdyb afhfnbyf mfqfklb

ths[fyc ofqvf-ereqvf fnhbfkf6 [fy vlbyfhbcfrty ofcobf6

[fyfw _ e,bcrty uffmfyf6 ,jkjc ibivf c’kbf _ z.jylblbc ’bhfc

vjv[lfhb e,tleht,bc itvltu jlf,fltkt,b ofhfvfhf utckfdlyty

2e’kehb ,b’bc lf,hb.dt,ekc37

_ hf dmyf6 hjujh vjdbmwt9= _ xftrbs[f gbhdtkcfdt vupfdht,c

vt,jhyt7

_ ;byb fysfhbc vtnb hjvtkb bpfvlf fv cbcf’fuktc9= _ fvnrbwt,lyty

ths[vfl7 ,fhfsc cekofho.vtlbkbc [tkc f,hfkt,lyty

lf cf,fphjl uf,fohek ujz-bylfeht,c bdbo.t,lyty7 ,fle fkb’jybfc

ewlblyty7 bcbw futh b.j7 athvrhsfkc lf thsbfyfl

fwf[wf[t,ekc othbkb ptl w[dbhsfy vbtnfyf7 cs[jdlyty lf ve[kt,pt

lfdfhlybkb yf’bhfkfc dtlht,f3 [fk[bcsdbc hjujh lf-

65

More magazines by this user
Similar magazines