Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

cfyfv gbhib cekb vblufc6 cfyfv wjw[fkb dfh6 .jdtksdbc dtwlt-

,b hfqfw itdwdfkj xtvc obuyib-vtsmb7

cnbmcb [jv bubdt vbobcmdtitsbc vlbyfhtf6 [jkj fvbcsfyf nfkqt,c

itsfvtvt,f hbcb vjvfcofdt,tkbwff ’t[jhwbtkbcfsdbc6 vrbs-

[dtkbcfsdbc vbvybldbf7

f[kf6 fvoesfcdt se fqdtchekt,b6 ,eyt,hbdbf6 xtvb nhbkjubf

ufye[jhwbtkt,tkb lfhxt,f lf vbcb rjyneht,bs ufzbhlt,f fdnjhbc

cf,jkjj vbpybc lflutyf8 vfuhfv serb eafkb ufvjbvtnt,c

rbltd jhbjlt qth vptyfstkc6 bmyt, cfvbdt obuyb uflft,fc thsvfytsc

stpf-fynbstpf-cbystpbc ehqdtdb rfdibhbs lf itbmvyfc

vjyevtynehb nbkj xdtyc fhct,j,fpt6 xdtyc vbpfycohfaekj,fpt6

xdtyc cfphbcpt ,jkjc lf ,jkjc7

vt fh dtkndb hfjltyj,hbj,fc6 sevwf vpdfj,hj,f vf[fcbfst,c

o.fklblj,bcvfudfhb6 vfuhfv ufyf yt,bcvbth fpfdst,fc fh

vjcltdc cnbmbbc lfo.yfht,f9=

vt ]th xtvc cfvij,kjib6 fye ibyfehek nfafpt db[hfrt,b xtvc

yfotht,sfy thsfl6 lf cflqtbcj cf[bs fhfcahbclblt,bs ufdwlt,b

vbc cfpqdht,c7 tc v[jkjl vtht6 fdnjhbctekb vbcbbc itcf’kj fqchekt,bc

itvltu6 sfdfl se dthf6 bmyt,f xtvc ujybth itubhlc vfbyw

vje[th[ltc vbcb ufnfyf mdt.ybc cffirfhfjpt7

vfyfvlt rb vt xtvc jhqj,tib6 xtvc cfvj[bjib6 xtvc ltlektscf

lf cfvij,kjib db,flt,b ytk-ytkf lf vfmdc gfnbdb6 upflfupf ltrjhfwbt,b

it[tlekt,bcfvt,h dwdfkj7

vrdktdfhb yf,b]bs lffcoht,c nhbflbc vjhbu ufvjwtvfc6 cflfw

2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3 2ahsjcfyb zbfyzdtkf3 lf 2hjrb3

udthlbudthl kfult,f7

ofdbrbs[fd othbkc lf cf[tpt yfstkb vjvtabyt,f5 jhfwbecb ufvf[ctylt,f

eyt,kbts6 hjvtkbw [tkjdfybcfufy yfofhvjt,bc fsb

okbs [fhbc n.fdib uf[dtdfc vjbs[jdc7 cf,tlybthjl6 ofhvjlutybkb

itybidyt,bc vtnb obkb sfdfldt ufvbhfylfdc5

cfthsjl fvjvbulbf rfgfljrbtkb ]tut vbcfhjybc cwtyf8

itdktdbdfh mdfsbf gfgfcrbhbc xfyfhsc8

lfvboehfdc zflhfrbc rke,bc ufyatybkj,f8

bc rb fhf gbhdtkb obuyblfy fvjdfhlybkf ovbylf ubjhubc6

zflhfrbc se c[df cwtyt,b lf uflfcekf vtcfvt hjvfyib6 fye nhbflbc

lfvfudbhudbyt,tk obuyib6 hfsf fv erfyfcrytkvf chek.jabkfl

it’kjc gbhdtkb-jhb yfofhvjt,bc vfhskpjvbthb ufojyfc-

466

More magazines by this user
Similar magazines