Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

fhc vj.dfcbcf rtsbkcf ptlf cekvyfsb cek[fy-cf,fc cofdkt,bcfvt,h7

jlf6 cfyfv nhbflbc vtjht obuybc rfhb,ztc itvjusfdfpt,lts6

ths[tkfw vbubsbst,s 2cbwjw[ktvbc]bkt,bcrty35 rfyjybthb

mehlt,bc rkfyzt,ib xfdfhlybk vsfdfh uvbhc cojhtl hjv hjrb

jlbitkbfc cbn.df cekpt vjecoht,c oekerb’bc vtjs[t pjyblfy8

vfiby .ehs,fkbi pt bodf xtvb ufvmbhlfdb6 sevwf hjvfyc lhjekfl

decf[cjdht,7 fy hfnjv fh vbcf.dtlehf ,tlybthb ;byb fysfhbc

ghjnjnbgfl cjatk jlbibc vrdblhc6 zehbfib xfvrdblht,ek

vtn.tdt-n.fxe bhjlb cfhsfybfc hjv itdhfw[8 v[jkjl lf v[jkjl

fhctybtd-rehjcfdfc lfhce epfkfc ,flfkb hjvff6 ueksvbcfyb6

vtywfhrjxb6 vfuhfv fhfdbsfh itvs[dtdfib qdsbehj,fc ofgjnbyt,ekb6

tdhjgfib ufycofdkekb utybf6 tdutybcnbrbc vjidtkbt-

,bs cbrdlbkbsf cbrdlbkbc lfvshueydtkb df;bidbkbc

vjvfdkbyt,tkb mdt.ybtht,bcfsdbc9=

ufujybkf ghjnjnbgt,bc fhxtdfybc ufvj mjmjkf lff.fhj

vothfkc9= f,f6 cfblfy fhbfy 2,elty,hjrt,bc3 uvbht,b se fhf

sjvfc vfybc j]f[ehb ufhtvjlfy6 hjvtkcfw dthw njvfc dekab

ufcwlt,f7 lfdb]thj pytj,hbj,fc ufyfcf[btht,ty thsybwf lf vtjhtybw9=

vothfkb gfce[c fut,c kbnthfnehekb uvbhbc vb[tldbs lf

fhf vbcb itvfdct,tkb o.fhjt,bc obk7 vfuhfv dbuh’yj,5 cbn.df cflfdtc

ofvfhsvtdc lf dby’kj smdtyb uekbc.ehbw lfdrfhuj6 lfudbfyt,bs

dbvlevfht, ,futc itgbht,ekb obyfsmvbc cfcfhut,kjl7

430

2XJHYFBF GFYNTHFLFY3

HJRB JLBITKBFVLT

II

cflflbfyjc cfcnevhj 2jlbiib3 dw[jdhj, bc gthbjlb7 js[vjwbfyb

okt,bc lfvltubf7 ytnfh[ctyt,ekb cfif tuenbfc 2thbrfc3

dfhfreyt,6 nhbflf 2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3 gbhdtk obuyc dfstsht,7

fvjvfrbs[fdty yjvthib ,bzt,b7 c[dflfc[df ohblfy uf[kfdty5 thsyb

_ kjsj,bc vbvltdht,b gjtn fhxbk abhw[fkfdfc sfvflj,bs8 vtjhtyb

_ ghtathfycbcnt,b6 zrjkfc _ yjlfh nb,efc vtsfehj-

,bs8 vtcfvtyb _ xtvb kbnthfnehekb vrfsfsdbs lfbynthtct,ek-

More magazines by this user
Similar magazines