Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

fm itvjvcdktkyj6 ebvtlj,f lfcnjdts .dtkf-vtsmb6 vbdfotht

rey’ekbc ofhvjcf[dbs gjhnfkc7 ufvjdhbw[t ’kbthbc egbhfntcj,f

cecnsfy6 hflufyfw flfvbfyc ’fkf lfcfxfuhfdfl rb fhf6

vbcfidtkt,kfl t,j’f7 vfhsfkbf6 f,cnhf bht,bcfc ew[j ufytlt,c

hjlb ufvjdtltdyt6 futh6 xtvc cfnfy]jib lfdhxb6 jqjyl tctw fhbc6

tyuehc ’dtkt,ehb ’ktdfvjcbkt,f lfde,heyt6 ufhtvjc

_flhbyltkb vbvpbldtkj,f7 vjdifkt qj,tt,b6 cfpqdht,b7 xtvb

lf c[dbcb cfthsj vbpfyc lfdemdtvlt,fht7 vt dfh bc ofhvvfhsdtkb

’fkf6 hjvtkbw fqvfhsc [yfdc6 hjvtkbw wdbkbdbs behdt,c

,eyt,bc vjdktyt,c6 vfsufy eahj vluhflcf lf ecbrdlbkjc ’thofdc6

ofhvfdfk cbyfvldbktc erdlfdt,bc gbhj,fc emvybc6 .jabthc

vfhflbek ajhvt,ib xfvjflyj,c6 vfuhfv VT v[jkjl xtvc ibuybs6

xtvc cf[tkvobajib dfh VT6 ufhts rb6 vfktmhj,fl htfkehib

_bc6 hfcfw ITY uffvpteht,6 cbwjw[ktd xtvj= fvfjl dt]b,ht-

,jlb vcjakbjc6 dbyfblfy bvfdt itltut,fvlt bcbw vbdblf lfevjrblt,kfl7

cfpjufljt,bc obyfit fvfjl dfvnrbwt,lb gbhjdyt-

,bc egbhfntcj,fc7 xtvb vt fvbnjvfw fhbc acrthib xfidt,ekbdbs7

xtvb c[tekbc .jdtkb bvgekcb6 dyt,f6 ityb chekmvybc ghjwtcib6

,enenb6 bv cfodfdc ufdlf6 hjvtkbw rjcvjceh [jvfklc

ltlfvbobc vbpblekj,bc lfcf’ktdfl czbhlt,jlf7 tc _

ibuybs6 xtvc bvgthbfib6 vfuhfv uekcufqvf c[dfsf w[jdht,bs dble[zbht

lf dbdfukf[t7 [fyfw fhbcnjntktc njufib* itd’dthb6

[fk[sf v[cytkb eakbcoekbc ohsj,fc ufvjltdyt,ekb6 [fy belfc

reghbcathb vjcfc[fvbs lfdmdtcrytklb cbrdlbkbcf cbrdlbkbs

lfvshueydtkb* vtcbbc vjcfdktyfl7 thsb cbn.dbs6 hfw

lqtrhekb ufdkbt6 cek _ c[dbc [fh]pt6 c[dfsf cbwjw[kbs7

vt v[jkjl xtvc ibuybs dfh VT6 xtvb fkb’jy[tcsdbc lf itysdbc6

itysdbc6 ,enenb777 idbkj7

tc .dtkfathb w[hffcjhvjwlfsjs[vtnib vj[lf7 fmfvlt

ufhlfwdkbkfl hjv vbufxylf6 bv wbhb,bfv6 fvfjl ufdbh]t6 fvfjl

lfdidhb6 rjxbfcsfy idbkb fhfclhjc vt.jkt,fj6 ufudbv[bkf

vt lf ityc uflbfc6 sfy lfvfvnrbwt,tk cf,esfl s,bkbctkb

fylhjkjubc* cfvtlbwbyj lfcrdyf lff’dhbyf ]b,blfy7 mfkb mvhbc

ufcfujyfl cb,thotc sdbsjy b,hfkt,lf6 vfuhfv lfudbvfhnj[tkt,lf

se fhf6 wfkrt vfafc fcfo.kt,lf sfdc6 wfkrt _ vt7

smdtysdbc [jv fhfathbf thsb idbkb vfxemjsj6 udtxbxbyt-

,jlf ufvelvt,bs7 2bvbc ufhtit36 erfwjl vbylf bub ufdfxbyjj6

86

More magazines by this user
Similar magazines