Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

itvt’kj vcufdc hfvtt,pt vtabmhf9=

se ityufy vt.jkf uujybf6 ’kbth itvwlfh[fh6 ity dby

vjuwf6 uflfvodfhc6 vfubcb iyj lf vfhbafsbj6 vfshf[bdbs

fpepeylf fthib wbhfc cbn.dt,b7

vfvofht,lf6 c[df fhfathb-vtsmb6 xfdbkfgfhfrt ybhofv[lfhvf

lf cfresfh dfhfelbcsdbc vtnb lfvf]tht,kj-

,f hjv vbvtybzt,byf6 lf;byt,bs lfdfinthlb vlbyfhtc7 nffnbs

vjstysbkb wthjltyf ytnfht,bs fwvfweyt,lf next,c7

gbhofdfhlybkb vfvfvf-vtsmb6 ufdbv[ytdt sfdb7 lhjlflhj

ufhlfcek lqtt,cfw db[ctyt,lb7 sbsmjc thsudfhfl

df]fvt,lb ufydkbk w[jdht,fc6 sbsmjc dfhrdtdlb6

db.fdb se fhf fhlfitkbc obyfit lfvyfifdt7

sjhvtnb okbc obyfs tyuehbc cbf[kjdbc hjv fh lfdtibyt,byt

wbhfc6 dbrbcht,lb dbsjv fv cfmvtc-vtsmb6 dabmhj,lb

[vfvfqkf7 bmyt, eqbhcfl vjdbmtwb6 hjwf lf[vfht-

,bc [tkb ufdeojlt fhlfitkbcufy oevgtib vjchjkbkc9=

qvthsvfyb6 rfhufl lfvbafclf fvfub6 tybs dth bn.db6 bct6

itcfybiyfdfl6 lblt,ekfl-vtsmb6 drbw[fdlb cfresfh sfdc

vofht qbvbkbs7 [tkbcuekpt cfytnfhj cbs,j dbuh’tyb7

,jylj ,bzb lfehblt,kfl brvf.jabkt,lf ,fkqeh vjs-

[jdybkt,t,c lf bctd fvbshsjklf ybrfgb knjkdbkc7

cflfw fhbc ufdfqotdlb nhfcfvlt lf bm rjrb uthutlf

.dtkfathc vjvb[th[t,lf7 idbkcfw lfvfgeht,byt,lf6 jhbjlt

uhjicfw ufvjbvtnt,lf itzbhdt,ekb fv[fyfubcfsdbc6

jqjyl fv erfwhbtk fkfufc fh ufvjqdb’t,jlf gfobfc7

fvbcsfyf abmht,bs ufhtvjcbkc sfdpt sdbsahbyfdb

uflfvbuhe[eylf lf ’bkbs ufsfyuekb ,jyljw lfbrkfryf6

wbcathb sdfkt,b lfz.bnf6 vbfc[fdkf bmfehj,f7 ufvfyflueht,kbc

aevaekf relc hbc[dbs vbdfltdyt vpthf7

acbbbfff6 acbbbfff-vtsmb6 xfd’f[jlb vtvrdblhtc wjkbc

vb,f’dbs6 [fy vfh]dtyf vrkfdpt uflfdfodtylb6 [fyfw

_ vfhw[tyfpt6 vfuhfv gfnfhf cfwjlfdfl bzbyst,jlf6 cf-

[tpt cbc[kvjojkbkb c[fhc[fkt,lf lf uekuflfmfyt-

,ek vfvfc bcqf lfvhxtyjlf6 ltlbc ’e’ec vfubdhfl ytrf

sbsb itvtn.et,byf zbhdtekbcfsdbc6 sevwf hjwf bmblfy

cf[tbhj dthfathb yf[f xdbkvf6 rdkfd fz.kjgbylf7 iti-

134