Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

[t,b lfvts,eyt,byf vbcsdbc6 vfuhfv fh vf[cjdc6 vjdf[th[t se fhf

tu7

_ itub’kbfy vfxdtyjs hfyfbhfl bodf vbkfylfhb9_ ,jylj

wfkb sdfkbs fdflv.jabc lfcfmvt,ek [tkt,c evpthlf7

_ fb6 fct b.j6 yfyfut= _ smdf wfhj veiembfv lf fdflv.jabc

udthlbs kjubypt ufbijnf7

_ smdty hfc frtst,lbs6 yjxtdbx9=

_ vtt9 _ lf,ytdbs fvj[tlf fhlfitkvf7

_ f[kf .jdtkb odhbkvfyb vybidytkjdfybf7 ufbdkbc lhj lf

lfvbvflkbs6 vfuhfv xtvb se fh u]thfs6 sfdc ptvjs ’fkf fqfhff7

tct bub6 .tkib ezths [tkc7 fk,fs6 bvbcb ufut,f ubyljlfs6 smdtyvf

wjkvf dbcsfy uffstyf qfvt7 [jv fhfathb vtikt,f9=

_ fhfathb=

_ smdty hf sfyfvlt,j,f utrfdfs9 _ rbs[f ,jyljv crfvpt

,jkjmfymfhfcfdbs vjmfyfdt yjxjc7

_ vt777 fh dbwb777 tc ]j[b vtrfdf7 2tktmnhjyb [jv fhf fmdc sdfkt,ib9=3

_ vtht lf hfc eidht,jlbs vfu ]j[bs fdflv.jac9= _ ,jyljv

bctd uffgfhf sdfkb vbkfylfhbcfrty7 mfkb uekvjlubytl zhblf

sjrc7

2cekbc cbqhvtib ufsfvfit,ek cwtyt,c esdfksdfkt,c7 ujybsb

cbdhwt7

;byb5 ,enenb6 ibpjahtybbc tnbjkjubeh afmnjhsf

ufy[bkdbcfc jcbgjdb ufycfresht,ek vybidytkj,fc fybzt,c

jhufybpvbc fenjbynjmcbrfwbfc6* hfw6 sfdbc v[hbd6

iblf ctrhtwbbc ]bhrdfksf gfsjkjubbc itltubf7 hjujh

ufvb,tlf .bfv.hfkvf7 lbfuyjcnbrfib vsfdfhbf fhf wfkrtekb

ybifyb ˜cbvgnjvb— fy ybifysf ]fvb ˜cbylhjvb`6 fhfvtl

rkbybrehb cehfsbc vskbfyj,f6 hfibw duekbc[vj,s fdflv.jaehb

gbhjdyt,bc vskbfy itafct,fc lf .jdtkb wfkrtekjb

cbvgnjvb lbyfvbreh zhbkib ufyb[bkt,f7 fv fv-

,fdc erdt vstkc cjatkc vjclt,lf7 ibpjahtybbc lfcfo.bc

cnflbfib fenbpvb* bvbc itltubf hjv fdflv.jat,b [lt,bfy

ufycfresht,bs ahs[bkt,b lf vuh’yj,bfhtyb ˜ctycbnbehyb—6

fvbnjvfw ufeh,bfy ufhtvjc6 t’ktdbfy gbhfl ufywlt,c6

erjynfmnjyb [lt,bfy7 ibpjahtybbc udbfy cnflb-

268

More magazines by this user
Similar magazines