Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

ufhtufyb lfojkbs se ibyfufyb vjs[jdybkt,bs9= cbrtst cfdfklt,ekjf7

cfv.fhjctekb vbpfybf7 bc eahj bfafl afcj,c6 dbyfblfy

cf.jdtksfj6 flfvbfybc vjmvtlt,bc fyb lf ,fybf7 sbsjtekb

jlf,fltkbc vjmwtdf _ thsb okbs fvybcnbf6 cfvfubthjl

ufofhvfhst,f _ jhb okbs gfnbvhj,f7 lf,jkjc6 [fynehb7 vjutylj6

utcb.dfhekf6 itubsdbcf6 at[mdti uftuj7 vfvbc yfmehlfkb

aekt,b yf.blb [bpbkfkfsb lf ptsbc[bkbs ufubvfcgby’klf7

hf ufvjdblf .jdtkbdt fvbs9= fhfathb=

zbzt rdtrdt5 f[kflfyst,ek wtw[kc ehtvb itif hjv

off.fhj6 fy cekbc it,thdsbc vfubdhfl uhbufkt,b lffnt-

[j sfdpt6 xfmht,f7 ytk-ytkf ufqdbdt,f c]j,bf7 fctsb cb.dfhekb

cfvjvfdkjl ufwbkt,bs ufvjcfltufhbf7 cb.dfhekb

vtjhtyfbhbwff6 .dtkfahbc ths,fifl itvchenfdb7 dth

ufdfvfhskt, fvbcsfyf uh’yj,fc6 dbyfblfy6 se ths qfvtc

lfbathakt6 vthvbyltkb cbwjw[kt [jv efphj itbmvyt,f6

sevwf ’ytkb cfsmvtkbf6 bmyt, bv cbv[ehdfktib xtvbcsfyt,bcfsdbc

vbeodljvtkb6 cek c[df [fcbfsbc ztivfhbnb

hfv kqdt,f6 bohsj,f7 njhjy]bf6 fy ity tcnevht vnhtlbc

,eltc6 fy777 hf fhbc tc fy9= fmts ofvjb.dfytj6 fhf9= cthbjpekfl

fv,j,lf fvfc se vwlblf9= vbc sdfkib xdty [jv fkfkb ,b’fidbkt-

,b dfhs6 bubdt _ lf-’vf7 lfvwbybc firfhfl7 bc rb fhf6 sfdblfy ltlfcsfy

sfdckfab lfvfc[f rbyfqfv7

[jv emtyb bv qfvtc6 [jv emtybj6 vt[b[byt,jlf bvltyb ,bkocbn.dfj,bc

itvltu6 vfuhfv .fy.hfnjib hjv dodlb6 ufabshlf7

zbzt rdtrdt5 utt[[[evhht7

hfnjv vbdkbc ijh-ijhblfy6 sevwf ity [jv thsb uekuf[cybkb

dbyvt ud.fd[fh9= aesbfyb ,jmkjvt,bs vjubveofdc gbhb=

[fynehb6 [fynehb= jkbdbt fcb* ’tabhtkbc* [fcfl emwbt7

vj rfkb vbcb efbnbyub6* vbcb hjvtj7 fvfc ufcofdkblf hf,b9= frdyblfydt

cbwhebs vjptkbkj6 cfvfubthjc uflf[lfc ye brbs-

[fd= ]th [jhwc fddyt,c lf vthvt cekcj7 futh6 itltubw7 f[kf lfdbfyufhbijs777

thsb lf hdf [jv fhbc w[hf9 fhbc= w[hf lf fsb6

w[hfvtnbj6 fhbsvtnbrfv7 hjujh vjf[kjdlf cfcfrkfj9= w[hfvtnb

lf fcb6 uffcw[hfvtnlf7 cfereytc uflfderfreyts7 fmdt jhb

fsfc fvybcnbht,ek otkc6 js[b fsfcb okbs gfnbvhj,fc se vbdevfnt,s6

en.efhb jhb fsfcb lfudhxt,f lf cf,jkjj ]fvib6

mf]ehb fyufhbibc o.fkj,bs6 cfv fsfcotekpt vtnb vjubuhjd-

315

More magazines by this user
Similar magazines