Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

fhf6 xtvb jlbc cdtnt,pt sfdufvjlt,ekb odbvf ,hjkbc cfcf[ktc

lufvc f[kf6 cojhtl bctsc6 hjujhcfw ptfcotdty tc vjdkbkb [tkt,b

vjvfdfkib6 _ byeutit,lf sfdc lf sbsmjc fqvjxtyfv uffjwfj6

wbhf irdbsbybfv gbhdtkfl lf[tlf vfs7 xdbkc hjv cxdtdbf6

bct ytk-ytkf vbbf[kjdf cf[tcsfy6 hfvlty]thvt itf,heyitvjf,heyf7

cj[fytpt sevybfybc ufhitvj ,fdidt,bc cbvhfdktv

uf,flhf6 ffxmfhf6 jwbjlt yf,b]b tecfchekf777

vfaf7 itfahbylf qdb’kc se ufhtitt,c6 ibkbab vrkfdt,b

pecnfl bvyfbhfl itvj [dbf6 hjujhw jmhjcaextxbfy

cbvbylbc qthjt,c xfb[ent,ty itcfrjyfdfl [jkvt lf

xmbvb sjkb udbhfktabc* xehxekbs ufrdfvkek cfvpflbcib

itfexbyfhf6 yfyfut7

_ ]dfhc dtwdb7 o.fkib xfvb.fhf fvfub7 idbkbw rb ofvfhsdf

ujyofcekc7 vthtlf6 hjujhb idbkb9= vewtkib vjafxeytc hjv

devqthjlb6 rjxbfc uflfvodfhb utyt,bc yf.jafl dfcfqt,lb7 vrthlb

ufvbgj lf uekb fvjvfwfkf7 fhw tc vfrvfhf7 sjabc ,fsmeybs

lfvb[dlf fyutkjpbc yf[dfc lfyfnht,ek ltlfc7 fhf6 fhf6 rfwt,c

cb.dfhekb cfl itub’kbfs7 cb.dfhekc gfnhjyb czbhlt,f7 fhw

vfvff f[kf xtvsdbc6 fhw _ mvfh-idbkb6 lfyfhxtyc rb hjujhw

fvfc xtvb fotobkb w[jdht,f flfcneht,c6 otkufvfhsekbc ufstkdfc

fhfathb ehxtdybf7 viehc rjxbfcb7 [bcrfwb e’f[t ity= idbkbc

cb.dfhekb vfbyw xf .df cfvfhtib6 .dtkfcfufy lfdbo.t,ekvf dbrbs[j

sjhtv7 ,jyljc hfc dthxb= dbwb frdyblfydt vjofvkfdlyty

fd[jhwb ltlbc cb’ekdbkbs6 vfuhfv lehevfw hjv itvb]fdhf9=

hf [fybf ufht-ufht lfbfht,f7 rjxbf ]fylf,fc6 vfuhfv fkfk ’vfc

whtvkb hjujh fh lffodtsf9= sfdc vfhblt,c fsb okbc eyf[fd

vij,tkc7 elfyfifekj ,b’fc rb itehfw[.jaf fh frvfhf lf cbrdlbksfw

tvemht,f7 fvbcsfyfc vrdlfhb vtij,f fh c]j,lf9 mt vfbyw

vtwjlbyt,jlf6 vskfl egfnhjyj hjv dfh lf cflfhlt,tkbw

fhfathb vtmyt,jlf7 rb6 ,jkjvlt fvjdoeht resdybkb ytmnfhb6

sevwf hf ufvjdblf fvbs9= hf [tbhb dyf[t6 hf cfhut,tkb9=

fhfyfbhb= jlfofhsvtekvf mfkvf w[hf vrkfdb ufvjdbc[b6 mdbsrbhbc

cfcf[kt ofvjdzbvt7

vjdkty xtvb ,bzt,b6 lfj]f[lt,bfy6 idbkbidbkt,b obobkt-

,bdbs itvjvt[dtdbfy-vtsmb6 djwyt,j,lb7 t = cek c[df rfyjyb mjybf

w[jdht,fc5 ths[tkfw bmyt,f lf bjkb upbs vjfhekc6 at[c

241

More magazines by this user
Similar magazines