Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

,eyt,f iehc b’bt,cj6 utybcjvf ,h’fyf7 itbuyts sdbsvrdktkt,j6

hjv bc6 hfw cbrtstc frklt,f6 ,jhjnt,bc ,tqtkibf8 bc

dbyw vidblj,fc ufyeluf6 Status belli* _c .ehvjzhbkb .vff7 sfdbc

lhjpt fmfehb trjcbcntvf vtwybthekb sdfkcfphbcbs hjv

itafct,ekb.j6 rjk[tsb lqtc vtrfvtxtj,bc cfcf[tkj v[fht bmyt-

,jlf6 vfuhfv cfl vtwybthekb sdfkcfphbcb lf cfl _ smdty-vtsmb7

itf.fht wthwdb rtltkc= sdbsvrdktkt,j6 ,e,fkect,j-vtsmb lf

pehub itdfmwbt .dtkfc lf .dtkfathc7

sjhvtnb bfydfhb fh lfufdbo.ltc6 sjhvtnb bfydfhbj7

hjujh uujybfs6 wjnfc vjfcoht,ty lf lfo.yfhlt,bfy dbsjv9=

_ ;byb fysfhvf bctd itbdcj zbmf6 _ bvltyb [tbhb xdtyc vnthc7

jlf,fltkt,c [dfk-ptu rf[fstkt,b fe,fvty v[fhc6 rf[fstkt,c _

byubhtkt,b6 byubhtkt,c _ lfhxtktkt,b6 lfhxtktkt,c _

he[tkt,b6 he[tkt,c _ jlbitkt,b6 jlbitkt,c _ zfmdby]tkt,b6

zfmdby]tkt,c _ zrflefitkt,b7 rfyjyb lf ezrej,f vfs v[fhtcff

lf hfnjvfw fhf9= sb,ts [fbf lf ;fknfvb= _ bctsyfbhfl vbf[fkf

rjxbfc6 babmht,lbs6 fv ath[ekc ,jyljc vfvf vtsfehj,cj6 _

fhf6 evflehj,f ijhcff xtvufy= smdtyw [fhs vjovt6 pehuc erfy

se gbhib6 hjlbcvt lfvwltybf uflf,heyt,ekb cbn.df9= cek fvjxtvt,ekb

vmjylf6 ’hfdf-utythfnjhb6 tktmnhjvbrhjcrjgb lf vjnjhbfyb

yfdb hjv udfijdybyf8 cjakbc cf[tkbs ntktdbpjhb lf

cnthtjvfuybnfajyb hjv udbcf[cjdhf6 cfvfubthjl dbcb cfyfityt

pfmt,bs ufbvfhsyty otkib9 dbcb ,tlybtht,bcfsdbc ufvjv.fdlf e[dvjcfdkbfyb

cbvbylb lf kj,bj9 dbcb ,tlybtht,bcfsdbc derbhrbnt,

f[kfw kbvjybcf lf vfylfhbybc .bydfufv’kt ]bit,c9 [fnb6

h]ekb6 lfdbieht eyfhb6 tythubf6 fsfct,b9= [ibhfl devflkj,lb

cfzbhj obuyt,bs6 vtlbrfvtynt,bsf lf ,typbybs vjvfhfut,bcfsdbc6

sevwf ,bljyt,bs hjv vbclbjlfs sfakb lf [bpbkfkf6

hfnjvqfw lfbdbo.tc7 fhf6 evflehj,f ijhcff xtvufy= vtcvbc6 ,fubc

sfdufvjelt,kfl6 fv vb.het,ekb zjhjvt,blfy ufvbzbhlt-

,jlf ecfsejl rjynfmnt,bc lfv.fht,f ]jh] utbkjhl cbvgcjysfy*6

thycn vfbhsfy6 ;ekbfy trckbcsfy lf c[dt,sfy6 vfuhfv zehbfib

afht[bc ufvfhsdbc itvltu cfsjatpt hjv fh ufdbrfhts6

sfyfw fvltyb [ybs devfkfds ,enenbc6 ub;lt,bfy7

_ fmfw fh udf.tyt,ty9= fvjult,ekb vfsb atcdb lf ’bhb= _

vbfo.tdkf jlf,fltkt,c vfaf fkb’jybfv7 2hf vtidtkt,f=3

_ vtht lf [jv [tlfd6 fhw ityc ’vbcoekc tsvj,f whe oesbcjakbcfsdbc7

dfbse ufeh.dyfy lf ofe,bkojy bm7 ufn.beht,ekc

dfyf[t, vfufs=

27

More magazines by this user
Similar magazines