Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

_ cfyfv .jdtk res[t-reyzekc otchbuib fh vbdb.dfys6 rf,bytnib

itvcdktkb fh dfh= _smdf6 sdbsjyfw vrkfdb ofbrfgbof lf

f,f6 c[dfc hf [tbhc lff.hblf9=

of[hbfklt,jlf ,b’bc cfvjcf[kfhbcfrty ]fyle6 cflfw ,ekljpthc

eidtkt,tkb jhvjt,b fvjts[fhf lf bm wkblyty vewtkufvj,thbk

cfmjytkc7

cfiefkj crjkfib ]thfw fh ufyf[kt,ekb.j vtwflbytj,f7

cofdkt,bc dflbc uflfotdf crjkbc lbhtmnjhbcfufy ufyc[dfdt,bs

,fub fysfhbfc yfrkt,fl fyfqdkt,lf7

_ ghjuhfvf fh dbwb vt6 ,fdidt,c yjhvfkehb vtwflbytj,bc

gbhj,t,c itemvyb9= rtsbkb lf gfnbjcfyb= fhflf6 bjkb uf’hjvbc

bvtlb yehfdbc utmyt,fs= _ vjczhf lf ,eyt,hbdbf6 cfmvtt,bc vbaextxt,f

uf’ytklf7

lfo.t,bsb rkfcbc vjofatt,bc xfsdkbs6 eahjcrkfctkt,bw6

vfsb vij,kt,b se ojoyfhbs* fcf.tyt,tkb ,t,bf-,f,et,b6 thscekjdyfl

lfbhfpvyty7

dby cfl aecaect,lf lf dby _ cfl7

mfkbidbkt,b ufpjyt,c frj[nfdt,lyty7 tkfc lf vbyfrfc vj.fy-

.fkt ehbrfsb mdf-qjhqb uf mjylfs ierbc ,jkjc7 utlt zfybf lf

[tkvfh]dt ,bzt,b cjakbc wtynhbc kb,jvjhqdtek vtcthc fvfuht,lyty6

ff[kt,lyty6 hjvtkcfw vtht aey]t,bs wbcahfl qt,fdlyty

vtxfbt ujujyt,b7 lf,j,qfdlyty [fhfxjt,pt f,ibkfdt,b lf

fysfhbt,b6 vtc[bt,b lf veiembt,b6 mj,fkbt,b lf zfybt,b7 wbhf

irdbsbybfc vfqfpbblfy tpblt,jlyty ufaezt,ek cfmjytkc7 hfbjyekb

wtynhblfy xfvjdblyty gfce[bcvut,tkb veifrt,b7 itbmvyf

rjvbcbf6 hjvtkvfw vbc[fk-vbc[fk fqyec[f6 itfafcf pfhfkb7

thsb cbn.dbs6 lblb lf fgnfhf zbfyzdtkt,bdbs afwbaewj,lf7

cfthsj cfpheyfdc ,jylj fkb’jybfw zfyzbrbdbs vjhut,jlf7

fv ofvbc itxtht,fc ecfsejl byfnht,lf6 2abkbcnthb* afecnb3

hjv .jabkb.j6 vfuhfv cek c[df zbf eqhqyblf ibuytekc7

eqtkb sfylfsfy ev’bvlt,jlf7 fohbfkt,lf efhtcb [dfkbyltkb

lqbc vjkjlbyb7 erfwhbtk6 ofhvjcf[dbs rey’ekpt yb;fhfcfdbs

ufhb.ekc ,eyt,hbdb ojyfcojhj,f lftrfhuf7 cfztvjikbk

[jvfkc lftvcufdcf6 jrtfytib ,tlbc fyf,fhf vbnjdt,ekc7 fblfuthbctekb

ibib ’b'uyblf lf otcbs6 [cyf cbwhebc lfuvj,bs hjv

eylf vjtgjdt,byf6 eahj lf eahj takj,jlf ereqvfhsj,bc

285

More magazines by this user
Similar magazines