Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

kflb zfybf5 ltlfrfwj6 ut.eht,f6 ity9= vbvbyjcath qfhsc

xfvj[cyb se fhf9 j6 vfuht= f[kf mfvfh-[fy]fkb lf .f,fkf-

[bw ptl lfbltdb=

wehe fkb’jybf5 fh uflfudf.jkf yf,bzdfhc9=

kflb zfybf5 tc fkb’jybt,b6 .dtkf thsyfbhfl lfvodfhb

hfv ufufxbyfs9= hfcfwf ufcwtv itybf6 hfc fhf6 lfrfhuekbfj6

vt dsmdb se hecsfdtkvf9= yehw zhfzeyf xtmvt,c lfbdbo.t,6

mfkj= ufptsb c[df cfmvbcsdbc ufvjuflut,fs6 rdtrdt

fysfhbfc rb sfdifkib ite[dbt6 sfdifkib=

cekw[jyt,ekb= hjujhb ufnfy]ekb cf[t mjylf lf vfbyw ufvbwbyf7

,jyljbf6 xtvb ,jyljbf7

,jylj7 hecsfdtkb smdtyb vjujybkbf6 zbzt rdtrdt6 vfy

rb sfdbcsfdc hecsdtkb eojlf6 ijsf hecsdtkb7 lffrdbhlb6

j6 f6 e6 t6 b6 [esbdt [vfjdfybf ibu7 .dtkfathc vjdbwfdj6

smdf fvbs mfhfuvekfl7 hecsfdtkib rb 2fyb3 ptlvtnbf6 lf

vjut[ctyt,f6 utybfcsfy ptlvtnb dth uej,c6 xtvj=3

zbzt rdtrdtv kjubyc uflfcfafht,tkb uflff’hj7 mfsmfsf ifkbsf

ktb,bfyfs lfuhfuyf6 cfath[ekbcrty vbfxjxf7 ovbylfr,bkf cfdfhw[tkb6

ajxbfy htpbyt,c itvjxfxekb obylt,b6 cfhzt,b6 w[dbhcf-

[jwbc .ehib ufvjyfcrdekb6 bkjhib itcfobhfdb aekb lf sbdbs

ufvjntybkb vesfmf nf,ehtnpt uflfbnfyf7

2oftqj vfbyw7 fqsmvekbc itechekt,kj,f bmyt,f9 futh6 itltubw=

,jylj5 tu xfysf itysfy b.jc6 zbzt rdtrdt6 ufvjudflut,f=

’kbthbf7 bvltyb cbc[kb lf rfhuf lf vfbyw .jxfqflff37

zbzt rdtrdtv lfrtwbkb ifkbsf nf[nfpt uffcojhf7 ptl xj[f lffabyf7

ufsfhfyt,ekb esj fthib hfvlty]thvt uffmfy-ufvjfmfyf7

yfrdthx[kt,b zezhenfyt,blfy yfsehbc vrhsfk iempt qejlf6 tkdfht,lf6

hfqfw cgtwbabreh6 lf,fkpfvt,ekb vrdlhbc ceyc ufvjcwtvlf7

athakb bctsyfbhfl bafynt,jlf6 babmht,lbs6 tkf lf vbyfrf

lfaidybk cbvbylc ,thn.fdty ,fhmfibsj7

uhfabyblfy o.fkb vj.kegf zbzt rdtrdtv7 nfycfwvtkc vbfi[taf7

cfnbybc cfhxekb uf[eht,ekb se]bc mdti fibibylf7

2lfkjwdbkt,b= rfhub mytc wfkrt gfkfnfib hjv lffodbytc7 dby

babmht,lf [fynehb fctsb a[bfyb se bmyt,jlf9= at[pt fh lff.tyf

cstkb mdt.fyf9=

346

More magazines by this user
Similar magazines