Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

2cf[kc uflfvb,eufdc ;b;nbubyb idbkbj36 ufbabmhtlf ibibcfufy

uekitreviekb lf atht,-atht,bs vjf,heyt,lf vbkfylfhc7

lehe fkb’jybf nfyc b.hblf7 [vf e,j[lt,jlf6 vf]f evc[dbklt,jlf7

uf,fy]udkbfylf6 lfbreysf6 vjhudbdbs ufe[lf rbcthb7

crjkf vbfnjdf7 cftzdj ghjatcbbc vtuj,ht,b ufbxbyf vtpj-

,tk cjatkcf se peulblib7 cfnfy]jtkt,cfw xffrbs[f ths[tk7

yfmehlfkb aekbs yf.blb nfycfwvtkb xfenfyf [esb okbc eyf-

[fd ’vfc6 vfuhfv thsb-jhfl fvqdhtekb vj,heylf bmblfy lf vfc

vtht cvfcfw vje[ibhf lf x[e,cfw7 ufbktit,jlf lf vjqfkfnt

,b’fc cf[fk[jl fubyt,lf cjakbc wtynhib7

_ ufvjlb ufhts6 ityb= _,hlqdbyfdlf lf cfhsekbfy ubyt-

,fc vbf.jkt,lf7

_ Nehef* lf hf de.js9= _ sfdc bvfhskt,lf sfyfvihjvkt,ib

fhlfitkb7

,jkjc lehe bmfvlt ufsfvfvlf6 hjv rf,bytnibw itedfhlf7

of’b’ubkfdlyty7 sfdv]ljvfhtv vfvkf.byofc itcfibyt,kfl bfhfqb

lfe’hj7 uffidtktc6 vfuhfv idbkbc evcufdcj cfmwbtkc ltlfvbcc

fhfclhjc cf.dtlehj,lf7 thsuekt,fc esmvtkfl evnrbwt,lf7

wbhfw vstkb vjyljvt,bs fvbnjv exfkbxt,lf bvgjhnek

fdt]c6 zfqt,c6 mfsmfsf gthfyut,cf lf vj[ltybk .tkcf[dtdt,c7 lf6

f[kfw6 hjwf vbkfylfhbcf lf fhlfitkbc cfpbfhj kjubyb hfvltybvt

okbc ufywfkrtdt,ekb uf[klfs6 _ fvfqkt,ekb ,eyt,bc

mfkvf sfdkfalfc[vf fh fgfnbf vteqktc lf ithw[dtybk cbwjw-

[ktc tyuehbc nfkqt,sfy zblbkib bw[hj,lf6 _ rfwj,fib itcekb

lehe hf [fybf kfylbdbs lfcltdlf erfy7 vbs eahj vfc

itvltu6 hfw yffh.fkvf rjxbfv .dtkfathb xferfrkf6 _ bcbw rb6

se hfyfbhb mfkb lfbcdf wjkfl7 tctw hjv fhf6 dby bwbc6 zbzt

rdtrdtc hfvlty]th ofemtpt,bf tyuehib vj,fyfdt athbf-,bwjkfc

ufcf[ltyfl9= vjrktl6 mfkqvthsbc lfvf,hvfdt,tk ufibidkt,fc

sfylfsfy vbexjxlf iehbc’bt,bs fyst,ekb lehe7

vfbcbc bv uhbk qfvbs nfycfwvkbc lfvfkdfw uf,tlf lf yfgbhpt

ufvjqotek vbkfylfhc6 hjwf .ehib it;jybkb o.kbc ufvjcfltyfl

wfk at[pt [neyfdlf6 tnfrf6 sevwf uekitmfyt,ekb

mfkb vrkfdt,blfy lfec[knf lf rfkvf[bdbs vlbyfhtib itfcohj7

ujyt,ffhtekb6 tyfofhsvtekb lf thsbfyfl ufcfwjlfdt,ekb

vbkfylfhb v[jkjl ufvstybbcfc vbe,heylf j]f[c7

sesehbf .dbhbkbc [vfc f .df7 eahjc lfc6 [fynehc6 uflf-

272

More magazines by this user
Similar magazines