Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

rfhsfy vbcekc9= vfhsfkbf6 ,tdhb itdwjlt6 ufdfofvt f[kj,kt-

,b6 cfresfhb [jhwbwf lf cekbw vhfdkfl dnfy]t6 vfuhfv vjvfdkbc

obyfit sfdfotekb itybs dlufdfh7 fh vtibybf fvbc [vfvfqkf

ufw[flt,bc7 lbf[= cfpjuflj cfmvtt,bc erts ufvuh’tkt-

,tkb itumvty6 [j6 itumvty6 hjujhw ltlfkjcvf _ brfhjcb*7 vfvfc

hjv xfen.lf6 bv rb,bc cfat[eht,c6 v]thf fthblt,f vtvrdblht8

v]thf cf.jdtksfj cbrtsbcfsdbc fkvjlt,ekb cfystkbdbs

lfbodt,f bub8 v]thf [fylf[fy e,tleh yf[tdfh’vt,cfw itevce-

,emt,c uf’fqkt,ek cfoeshjc6 hflufyfw obyfv’qjkbcfsdbc

rb fhf6 sdbs ’t itwljvbkbcsdbcfw fhfathbf eahj afctekb6

dbytv bw[jdhj flfvbfyt,bcsdbc6 b,h’jkj flfvbfyt,bcsdbc6 vjrktl

flfvbfyt,bcsdbc=

cfvfhbct,eh cbxevtib pqdbc uhe[eyb vbcodlf ,jyljc

cvtyfc7

_ hfc vbtl-vjtlt,b6 ,t,thj vjhbtkj= hft,c xvf[fd9= _ ufb,h’jkf

erfyfcrytkfl rjxbfv6 _ vjuyljvt,bf fyutkjpb ,fdidbc

vbcfresht,f= ’vfsfvrdktkj= cekofo.vtlbkj= smdb6 hjv b[evht6

sjhtv ufufsfdt lf tuff= _ ufvjohegek uhfabyc odlf 2idbkofhsvtekb

vfvf37

;byb fysfhvf wjkbc ’vbcoekc cfvjo.fkj gfce[bw fh fqbhcf7

vfafc mdbsbybw fhfahfl bgbnyfdf7 b.exf ths[fyc6 dblht .vfodbkc

vjhbut fkvehb uflfedkblf6 vfuhfv hjltcfw itfn.j6 eahj

lfvyfwhfd tklfc ,jylj sfdc fct bjkfl dth uffhsvtdlf6 fk-

,jvb lfbshbf7

bytho.fdlf cfkjr sbsc lf fk,jvc aehwkfdlf7 ]th thsb

ajnjcehfsb fvjfwjwf lf vjptbvt bthbs vbfojlf sdfkbclf-

[fv[fvt,fib ufvja[bpkt,ek rjxbfc6 vtht _vtjht6 vtcfvt777

ahx[bkt,fvlt ufabsht,ekb [tb,fhb bycnbymnehfl fhsvtdlf

cehfst,c6 pjuc cf[tcsfy vbbf[kjdt,lf6 pjuc oby ofvjcotdlf

rbcthofuh’tkt,ekb7

wbhf5 2cfl vbu.fdc xtvb sdfkbcxbyb9= se ityufy vt.jkf

uujybf6 ’kbth itvwlfh[fh7 ity dby vjuwf6 uflfvodfhc6

vfubcb iyj lf vfhbafsb9=

idbkbc ofhsvtdbs it’hekb ’eryf bmyt, yfvldbkc vjv.vejlf

vfiby6 vt rb xtvc ufcfvofht,kfl bh]t,f-vtsmb6 n.ebkfl dbyeutit,lb

sfdc9=3

88

More magazines by this user
Similar magazines