Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

,fht,bfy vjwtvek gbhj,fc7 fhct,j,c cwtyf _ vjmvtlt,bc flubkfl

,j’t,ekb8 fhct,j,c vjmvtlt,f vf.eht,kbc isfujyt,bcsdbc

f,j,jmht,ekb lf fhct,j,c lhj _ htfkj,bc tmcghtcbekb fqmvbcfsdbc

ofhvjlutybkb7 vfuhfv tgbrjc itvjmvtlc ,tdhfl fh tgbnyfdt,f

stfnhsfy itvj]fhekb vf.eht,kbc bynthtct,b7 bc vbthtrt-

,f cbn.dfc lf fm se pjvbtht,bc uh’yj,f eqfkfnt,c ftlc6 rhbnbrf

lfeylj,tkbf6 itb’kt,f qdsft,hbd jvthjccfw itc’f[jy5

2jlbctfib3 fv utybjccfw rb xfsdktvc fmf-bmj8 [jkj xfmbyldhf [tkjdfybcfsdbc

bubdtf6 hfw rfkvbc ufmwtdf6 ptlvtnb kf.,j,f6 hjvtkcfw

evtntcobkfl pehubc itmwtdf vjcltdc vfqfkb utvjdyt,bc

vrbs[dtkbcfufy7

fvbnjvfw se rfwj,hbj,bc yjvth gbhdtk cbn.dfrfpvek

’tukc6 2bkbflfc3 ufdb[lbs ybveibcf lf tnfkjybc mdfres[tlfl6

fqvjdfxtys ufcfjwfh sfyfvbvltdhj,fc lf lbyfvbpvc6 ehjvkbcj

yfofhvjt,c res[tib eotdc orveneyb tutkt,bc se vfhmct,bc .,fib

xfdfhlybks7 vfuhfv jltc itvjmvtlt,bc udbhudbyfl vbxytek

kbnthfnehek afmnc ’bhbc’bhfvlt ufdbsfdbct,s6 thsudfh idt,fc

dbuh’yj,s [jkvt7 lbf[6 fqnfwt,fyb6 gjtnehb fqvfahtyfyb

pehuc erfyff lfhxtybkb7 xdty f[kf yfofhvjt,bc ityj,fc dflutys6

ofhvjdbcf[fds vbc fhmbntmnjybrfc6 hjujhb rjycnhemwbbcf fvf

se bv gjtvbc mfhuf6 hjujhbf vbcb cdtnt,b6 rjzvpblt,b6 sfd[tyb777

gbhfvblt,b6 cbmcnbc rfgtkf6 cdtnbw[jdtkb6 fvbcb yfstkb lflfcneht,ff6

vjyevtynehb6 vfuhfv vrfwh utjvtnhbek cbvtnhbt,c lfmdtvlt,fht,ekb

[fpt,b lf vfsb rdfy’t,bs ofhvjmvybkb ibyffhcb7

jwlfjs[b mt,bcufy itclut,f 2bkbflf37 fv,j,ty6 yfofhvjt,bcfc

fvyfbh lf.jafc6 ,th’ytkb fy,fybc hfjltyj,f lftcfae’dkfj7

hf upf udfmdc vtnht,c fh dtyljs6 vfuhfv ubufynehb yfofhvjt,b6

hjvtkbw ptgbhb nhflbwbt,bs uflvjbwtvjlf vcvtytkt,bcsdbc6

ftlt,bcufy vjbs[jdlf atyjvtyfkeh vt[cbtht,fc6 lf hfbvt rfyjypjvbtht,bc

emjykfl6 vfhskfw sdbs utybjct,bc ’fkfcfw rb fqtvfnt,jlf6

fk,fs6 tcjltyb byajhvfwbbc lfvf[cjdht,f6 vbs eahj

_ vfsb fvjmvtlt,f7

vtwybtht,f vbfrdktdc jvthjcbc utybfkehj,bc cfblevkjc6

uffwfvndtht,c vjfhek tzdc6 sbsmjc bub rjktmnbehb fphjdyt,bc

itltubf6 dbyfblfy ohbekb ghbywbgbc fqvjxtyf cfae’dtkc ufvjfwkbc

jhqj,bc vbsmvf-vjsmvfc7 ufbhrdtdf ths[tk lf cfvelfvjl6

hjv 2bkbflfc3 gbhdtk mt,fc ittcf,fvt,f jwlfvtjs[t6 vtjhtc _

jwlfvtcfvt6 vtcfvtc _ jwlfvtjht lf fct itvltu6 vtsjs[vtntc _

413

More magazines by this user
Similar magazines