Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

_ zbzt rdtrdtv vjofvkf fthb= _ smdf yjxj fkb’jybfv7 2lbc

wjldf udltdybc=3

_ f,f6 c[df dby uflfvfvntht,lf lehec= hf[fy sdbsjy ,bkobf6

.dtkf ofho.vtlbkb ujybf7

fwleyf fhlfitkvf ltlfityb lf hf myfc fob cf,hfkjv6 cf.dfhkj,cj6

txbxbyt,jlf ufvelvt,bs7 cf,esfl xtvc uekrtsbkj-

,fc vjbidtkbt,lf7

tuht hjv fh b.jc6 hfnjv f’ktdc uh’tkdflbfy ctc[t,cj6 utckfdlf7

]ty rfynjhbc afy]hbc vbyt,b xfvbktof6 vtht rfvtxt,cf lf

’hj[t,c relt,b lffzhf6 gfgbctekb dtyf[b fvbxt[f7 tctw fh vfrvfhf6

zbirfhb vjvgfhf7 hfvltyb vjdesvbyt7 _ v[ht,ib xfv’dhfkb

fhlfitkb ceahfc [tkbcuekt,bs lft.hlyj6 _vbkfylfhbc ufe,tleht,fc

itdfhxtylb ufyf= fh udtlujvt,jlf ths cjatkib6

fctf lqtcfw= fy _vt6 fy _ bc= t 6 xdtyc ptbvc trflht,f oeoeyb9=

_ xtvb ovbylfyb vfvf= _lfbxehxekf [fynehvf lf yjxjtdbxbc

mesesjt,cfw vjco.lf cfueklfuekjl ituhjdbkb whtvkb7

fvfcj,fib gfnhjybc vfh]dtyf .ehbc ohbfkbs6 uht[bs vbeibibfylf

rbcthvjqhtwbkb ’brdf7 fvqdhtek qtktib vjwjldbkt

qjh]jcfdbs fgkfreyt,lf gbhc6 eahjcc 2fhlf gfntybs3 vbvfhsfdlf

lf vtnc dtqfhfathc fvfnt,lf7

hjwf cf[tkc itevjrkfdlyty6 fhlfitkbc hbc[df wfc codlt-

,jlf6 hbc ufvjw uekvfdbo.b vcf[ehbcfsdbc ,tdh]th vjerdytnbyt,bf

tyf7 fv]thflfw vnrfdtkpt kfit,uf[tekb ’brdf ufqeyek

rbcthc bmbs wthc bidthlf7 fhlfitkvf wleyt,fc dtqfh ufe’kj6

v[fhpt bj,bdbs itvjahtybk ybrfgc f rhf lf ,jyljc cfrdbhdtkfl

lfuht[bkb vj]fvfubhtw vfibydt ufvjwjw[klf7

_ ubjhubc t’f[bc zbzt rdtrdt7 cfmvtc se vjhxf6 ofvjdbltcj6

itvjesdfkf6 _ smdf tc6 hjujhw vbc vlujvfhtj,fib v.jac vje[th[lt,jlf7

_ ufmhb6 it vhelj6 ityf= _ aths[f lf aths[f otkibvj[hbkc

ufvt[t,ekvf fhlfitkvf lf ’brdfvfw erecdkbc bidbfsb

jcnfnj,bs vjwjw[f vfhvfhbkjc ,e[hbcrty7

cfe,hbc ti[ib itcekb fhlfitkb fhfathc lfbieht,lf6

jqjyl ,jylj f[kf lfhxtybkb.j8 ufhb.ekc v[fhib fvjclujvjlf

cjakbc ]byfpt8 [fk[bc ufcfzbhb lf cfpheyfdb at[t,pt lftrblt,byf6

vfuhfv vfublbc rbltc vf]t,bs lf.hlyj,bkb .vfodb-

282

More magazines by this user
Similar magazines