Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

c[dt,c lf vjabmht,eklvf gfce[vf se idt,f vj udfhf ,flec6 cfvfubthjl

yjxjc feshsjkf ybrfgb7 lfo.yfhlyty7 sbsmjc ’vfsfvrdktkc

vfaf cfnfy]jib uftnfwf lf otqfy fh uftobhfs [f,jcsfdpt

ovbylfybdbs fvfhsekb7

.bafc sdfksvfmwehvf tyfvjcoht,ekj,fv eobyfhtcfl kbcf

irdbsbybf lffvidblf7 w[flbf6 cf[tkufnt[bk rfwsfy fcekbc ufgfhdf

idbkbc wjw[kfl lfvfh[dfc ybiyfdlf vbcsdbc6 vfuhfv vfbyw

vjtajyf uekpt7 vfafc edyt,kj,f bhoveyf7 cfcbfvjdyj wyj-

,fv kbcf irdbsbybfc gbhdtkfl fuh’yj,byf odhbkb rtyzt,bc cb-

,fcht7 ufxevt,f fv]j,byf7 ufbdkblf hfvltybvt rdbhf6 df;t,b lfw-

[ht,jlyty lf lhjsf vcdktkj,fib .dtkfathb vjudfhlt,jlf7

ufkf[ek h’fkcfw frdfyb fbdfypt ufvjtnfyf7 wfkb [tkbs evwhjc

rjxbfc fhotdlf nf[nfpt vjrfkfst,ekb6 vtjhtsb _ ,es-

[epf fhlfitkb vbtrhf vrthlpt6 hjvtkbw vstkb fhct,bs xfahtyjlf

’e’ec lf ytnfht,bcfufy rheneyt,lf lhjlflhj7

kbcf irdbsbybfv ,bzt,c rb,tt,pt ffcohj7 cfhotdtkfc codlf7

fv vj’hfj,bs fajhbfmt,ekb lf udfhbfyfl whtvkyfahmdtdb h’fkbw

lffyeutif7 mvfhsfy lf vfpkt,sfy it[dtlhfc vjthblf vt’e-

’ehb lf cf’byt,tkib ecbn.djl vb .df ltlfvsbkc7

vhudfk vfublfc vbec[lyty ’vt,b fkb’jybt,b7 thsvfytsbc [tkt,c

vbcxtht,jlyty7 obsehb ,fkfybs lfafhekb rjnbnf sbst-

,b mjylf cfvbdtc lf yjxjc tc vcufdct,f fdbcvjvfcofdt,kfl tybiyf7

kfvgbc iemc ytk-ytkf fvrhsfkt,lf ufysbflbc vjf[kjt,f7

_ ofdtlbs= _ bct fvjfsmvtdbyf afy]fhfib uf[tldfv ,flec6

sbsmjc wjw[fk lfbfc cfvtaj nf[nhtdfybs lfe,heyt,lfs

tyuehb7

fhfdbc erbs[fdc6 2cflj37

iby fh tlujvt,jlfs fkb’jybt,c7 itsfy[vt,ekt,bdbs

itvpfhfd lbyt,fc tcohfajlyty7 gbhdtkfl ufcwlf vfcgby’tkb

e[tvcjl xfehfpfd zbirfhc7 lfbhqdf obsehodthf uf[fc yf,h’yj,b5

_ lbkbs kervf6 .dfdcfw hjv vb mjyltc6 offhsdbs lf bcfepvts7

yfieflqtdc cfzbhj [fk[sfy yj.bth cflbkc fhfathb c]j-

,bf6 hfw itt[t,f df[ifvc6 fbqts lf .dfdcdt vbfifdtsj=

_ f[kf fv ztivfhbnt,bcfsdbc fhw h’fk-ltlfvsbkc cw[tkjlf

lf vbs eahj _ r,bkt, frforfot,ek ’vt,c7 ufcfrdbhb fh

76

More magazines by this user
Similar magazines