Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

eyt,kbts ofvjqt,ek cfnfy]jtkbc vjyjuhfabfc6 hjvkbc vb-

[tldbs cfv.fhj lf flfvbfyb ufyb[bkt,jlf hjujhw hfjltyj,hbdb

vfnthbbc sdbct,hbdib uflfcdkf7

2ufvfut,byf6 ytnfd6 hbc cfae’dtkpt fbubdt,c flfvbfysfy cfv-

.fhj9 thsb it[tldbs lfchekt,ek ndbyib hbc cfae’dtkpt fsfdct,c

ecfchekj,fc6 fy ufvfhskt,ekbf dbsjv htfkehb lf ujybsb

cbdhwbc bltynehj,bc bgjstpf9= 2jlf,flt6 hjujhw fctsb3

cfv.fhjc [esufypjvbkt,bfyc ofhvjudblutyc6 hjvkbc cfvb

cnflbf _ vtmfybrehb6 abpbrehb lf mbvbehb afpf6 ofhcekbf6

vtjs[t _ ,bjkjubehb6 lqtdfyltkj,f6 [jkj vt[est vjvfdkbc

gjpbwbt,blfy ufybzdhbnt,f6 hjujhw vcjakbj ujybc elfcfchekj

cbystpb7 ufvjlbc6 hjv cfwltk j,btmnib67 tct bub6 jlf-

,fltib6 cfcby] ce,btmnc6 fye v t _ byre,bht,ek idbkc6 bvbcsdbc

vupfdybc6 hjv vthvbcib xdtyb itho.vbs hfqfw f[fk6 vtcfvt sdbcj,hbj,fc

xfe.fhjc cfae’dtkb7

;byb5 O, santa simplicitas!* utybjcsf rdkfdofhvjt,bc

cfobylfhb utyehb by;bythbff6 ,enenb7 vjvfdfkib cojhtl

utytnbreh vfcfkfib ujybdhekb xfhtdbc o.fkj,bs

uf[lt,f itcf’kt,tkb chekafcjdfyb gbhjdyt,t,bs cfpjufljt,bc

vfmcbvfkehb lfrjvgktmnt,f7 vjdf lhj lf

vybidytkj,fc lf rfhufdty bctsb cekbthb afctekj,fyb6

hjujhbwff5 cfvij,kj lf thb6 cfvrfekb lf mjyt,f6 egbhfntcj,f

lf lfvfhw[t,ekb7 fb6 fmtlfy vj.jkt,ekb6 rfwj,hbj,bc

’bhbsflb tythubf ujybsb cbdhwbc fsdbct,fc

vj[vfhlt,f6 fhct,bsfl6 hjvtkbw vskbfyj,fib jlf,fltc

vt[est ufypjvbkt,fc _ cbwjw[ktvbc]bkbc afpfc ittafhlt,f7

nfkf[ib ult,f vbtcf]f fv sjdkfcfw xtvcfdbs7 xfvjvfhsdb6

]bvfut6 [tkb=

vfaf5 vtht b.j lf vjekjlytkvf lblsjdkj,fv zthb

xfvjemwbf evtntc jlf,fltkc6 cj[fytvlt* xfvjbpfhlyty

kjket,b7 thscekjdyfl lfbhfpvyty gbhnbndtkb .hvt-

,b lf zfhvfut,b6 fysfhbt,b lf zfybt,b6 f,ibkt,b lf veiembt,b6

vtc[bt,b6 xdtyt,bw7 lfcf[dtnb ieflqtvlt xfvjsjdktc6

uflfcf[ehfdb it,bylt,fvlt uflf.fdhtc7 [tkufvjqt,eksf

ufvfcgby’kt,f wfksdfkf reynf mj,fkbfv brbchf6

yfyfut7

153

More magazines by this user
Similar magazines