Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

dfhbfwbt,bf .dtkufy6 lbf[6 rb6 jc vybidytkj,bs7 vfuhfv hf eylf

b.jc- j 9= jlf6 ,fnjyt,j6 fm fhbc cojhtl vj[cybkb bc lbktvf6

hjvtkbw [tkc eikblf flfvbfyc fqtmdf lf uftuj bc6 se hjujh

itb’kt,f thsb hjvtkbvt fhct,f6 seylfw .jdtkbcitv’kt qvthsbw

rb akj,ltc f,cjkeneh6 fy .jdkbcvjvwdtk wjlyfc6 bubdt

f,cjkeneh ztivfhbnt,fc7 dfn.j,6 dth dkfgfhfrj, vskfl ufhrdtdbs6

vfuhfv obuybs uflvjcfwtvb fv,bc hfvltybvt obyflflt,fib

xfntdf bjkbf9=3

dkflbvbh xe,byb’tv vfhskfw obuyfl ufvjcwf sfdbcb 2ztivfhbnt,f36

vfuhfv uehb jnj,fbfc itt’kj cfobuyt fv,fdb cfcf,ehjl

hjvfyib fhw xfthsj6 fy htpbevt vfbyw itvjtsfdfpt,byf7 bc rb &^!t

udthlblfy *!)-t udthlfvlt vcufdcb fpht,bs 2ud[b,kfdc37 bmdt ufsfvfilf

cfrvfjl e[th[ekb cwtyfw ,fdidbc xfhsdbsf lf itcf’kj

cfvbpytl mwtdbs7

rdtrdt fysfhbf sdbsjy uehb jnj,fbff6 hjvtkbw hjvfybc fmnbehb

vjmvtlb gthcjyf;bf7 peulblbc hfbrjvbc vlbdybcfsdbc rfhbc

fztldfib sbscfw lfbpbfyt,c lf fv fsdfkoeyt,ek aeymwbjythc

yfvldbk jvc ufvjew[flt,c7 cfvfubthjl6 c[df rjveybcnb aeymwbjythb6

cgbkjl cf[tklt,ekb6 ufeytkt,tkb fqnfwt,bc cfufybf

hfnjvqfw7 sdbcj,hbdfl thsbw lf vtjhtw vcufdcyb fhbfy6 vfuhfv

gbhflb cbvgfsbt,bw vbtntdt,f777 fvbnjvfw fhw bv tgbpjlc ufdb[ctyt,s6

’fqkt,bc htubjyfkeh lfsdfkbht,fc hjv t[t,f7

thsflthsb6 hfibw uehb jnj,fbf pqdfhc fh ufcwltybf lf

pjvbthfl lf vjcfojyb ufvjedblf _ tcff hjrb jlbitkbfcf lf

,jif ujujyfc cfcb.dfhekj sfduflfcfdfkb7 tc vfhskfw vidtybthb

sfduflfcfdfkbf6 [fyuh’kbd vbvlbyfht6 ;fvblfy;fv fyfrdthw[kt,ekb

lf hjvfynbrekb7 fctsb ovbylf lf ofhvnfwb uh’yj,f

yt,bcvbth uvbhc uffrtsbkij,bkt,c lf ctdlbs ffdct,c ufhlfcekbc

dthlf,heyt,bc ufvj7

thsj, vhfdkflff tgbpjlt,b mfkfmbc ub;t,bc vjyfobktj,bs7

vfsb fct lfodhbkt,bs xdtyt,f ,tdhc fhfathc vfnt,c yfofhvjt,c7

mfkfmbc cekbc6 vbcb vbcohfat,t,bc6 wjldf-,hfkbfyb .jabc eahj

chek.jabkb fcf[dfw itb’kt,jlf7 sevw s[hj,f thsj, uflfndbhsekbf

yfwyj,b se ewyj,b cf[tkt,bs6 cf[tt,bc lf [fcbfst,b fh

ufvjrdtsbkf7 peulblb vfhnj vjmtbat xbmdfyt,bc6 vjmbkbrt sjlet,bcf

lf zktmbfyb6 uffathbcnt,ekb gjtnbc mfkfmb hjlbf8 fhw vfhnj

ifdb cfv.fhjc jfpbcb7 peulblc sfdb vjcojyc sfdbcb cofdkekt,bs6

ufyvfyfskt,kehb nhflbwbt,bs6 lblb bcnjhbbs lf fv bc-

458

More magazines by this user
Similar magazines