Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

lf .tkbfy ujuht,c lblbc fv,bs w[hbkfdlf ,jylj6 2fvfs hfc

thxb6 ,en,enbj36 eo.ht,jlf ;byb fysfhb7 fhw eyjhxtcb ythut,bc

vjstkdfc eojyt,lf6 fqfhw _ zbfyzdtkt,bc cf,elfhbc x[brbyc

lf vbs eahj _ ahbydtkt,bc fobjrt,fc7

_ tctybw wjw[kj,ty6 ,enenb= _ e[cyblf lf vtywfhb* jcnfnbc

o.fkj,bs itubhlbw sfylfsfy tcbc[k[jhwt,jlf ltlf-

,eyt,fc7 tatht,jlf ufrdbhnek ibvfkt,c6 ahsjcfysf ,eltt,c

gfnhjyj,lf7 vtht lf atht,bc fhvjybf= vbexdtdtkb sdfkbcsdbc

lfafhek hfvlty vidtybthc vfkfdlf n.t9= njnt,c vbvjcotdlf

,jylj6 cbuhbkt-cbyjnbdtib itwehlt,jlf7 cbwjw[kbs lfve[nek

cfv.fhjib qdsft,hbdb iemb tabyf .dtkfathc7

fhf6 hfqfw vafhdtkj,lf gfnfhfc yfvldbkfl7

2hf fhbc tc6 ltlbc yfstkb se ]bvfutc* eqfkfnj fhct,f9=3

_ tvecfbat,jlf sfdbcsfdc bub6 _ 2vtht hf6 se ofvbs ceysmdf

ito.dbntc7 [tkbc thsb itnjrt,fw rb cfrvfhbcb fqvjxylf vfs ufcfwjw[kt,kfl36

fcrdyblf cbfvf.bs7

vjzhbkfl hjv dsmdfs6 sfdblfy ofhvjcf[dbs cekisf,thbk

flfvbfyt,sfy nbnbybw .jayblf ,bzc6 vfuhfv xmfhf ;byb fysfhsfy

vtwflbytj,fv vbktdflb it,bylt,bc lblt,ekt,f lffyf[f6

cb,h’ybc ’fkf fuh’yj,byf6 vidtybthbcf lf fvfqkt,ekbc hfj,fib

xff[tlf6 vpt lf vsdfht fabwt,byf6 pfhfnecnhfc mflfut,bs

f ehfvfplf* f[bkdbyf6 ,tdh]th ffvfqkf wfsf7

vjtlbyt,jlf eitqfdfsj vfcofdkt,kbc ofhvjlutyt,b vfnthbfpt6

cbdhwtpt6 lhjpt7 uflvjcwtvlf cf[tpt v.ja fynbreh yfnehabkjcjabeh

bynebwbt,c6 fhf,t,bc cgjhflek fqvjxtyt,c6

bnfkbbc fhyf[ek ofhvfnt,t,c [tkjdyt,fib7

fcofdkblf6 se hjujh evfcgby’klt,jlf rjwjyt,bs byrdbpbwbf

]jhlfyj ,heyjc6 ecc6 2vfuhfv rfynbctekb 2wbc stjhbbc3

efh.jaf fh [tktobat,jlf6 dbyfblfy vtwybthvf vstkb

vpbc cbcntvf ofhvjudblubyf lhjbc vf]bcwtvfib ofhvjmvybk

atyjvtyfl _ mvyflb lf mhj,flbj36 ufyevfhnfdlf cekufyf,ek

vjofatc7

vtnfl ufcfut,b tybs e[cyblf abkjcjabbc cf,th’ytsblfy

uthvfybfib uflvjyfwdkt,bc vbptpt,c7 bltfkbpvbcf lf vfnthbfkbpvbc

fmfvlt ufeujyfhb v’dbydfht,bs zblbkc7 2fvbnjvfw6

11

More magazines by this user
Similar magazines