Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

394

smdty bmyt, ucehlts flhbyltkb fv,t,bc cvtyf6

hjc frfwbbc [tbdyt,ib dfstdlb qfvtc6

ufrtyrbk hnjpt dbs lftidf ew[j mvybkt,f6

flfvbc tybs vjcfe,ht6 sevw e[bkfdb6

vjenfwybf lfidt,bcfc uhbufkc hjvtkbw7

hjujhw fbcpt biveiyt,f vsdktvfht dtkb6

ofvjvtifkf rtafpt svf lf ufvfmwbf6

dth ufvjdfcofh exbyvfxbyc itibyt,ekvf6

tkdfht cfakfdc vbdt.hltyb pehubs hjltcfw6

vjdbsmdb cekb6 uflfhxtybc bvtlvfw v’kbf7

bluf ,ytktsib ufy’fhwekb6 [vfufrvtylbkb6

fh udb’bybf vstkb qfvt6 decvtylbs mdbsbyc6

uhbufkbc mdbsbyc6 cfdfhvtc lf vbcfntdt,tkc7

ufd,tlt udbfy6 ofdf,b]t6 ufydfqt ,ztyb

lf wel vfcgby’kbc rdfkj,fpt vjde,jlbit7

hjujhw itybiyts6 ktmcbc fv]thfl leyt hbnvb6 bctlfw ’ytkflfqcfmvtk

cfsmvtkc xb[ib fmwtdc7 rdkfd vfybgekfwbt,b6 rdkfd

cbpbatc jhokbfyb ihjvf7 dtqfhw dthkb,hvf vbidtkbc5

dby vtn.dbc hjvtk6 fy hfyfbh mdt.yblfy vjdtk6

hf [bafst,bc6 hf ordfhfvsf db.fd vzdhtntkb9=

xtvc ufcfxtyfl vbhbfl lf vbkbjy okj,bs

vfvhb tkndjlf fptdt,ek lbfwbc c[tekc7

uf .td [tbdfyc fvodfyt,ekc6

cfcfakfjcsfy bc vbub.dfyc lfyfvldbkt,bs6

qfvtc dfstdlb cfl ufxtyblfy6

fhf bvbcsdbc _ itctjlf cfakfdc ,fkf[b _

ufyeutit,lbs6 fxhlbkt,j6 lfvoe[ht,ekt,c6

vfuhfv cfvb sdt boeht,f cb,tht lfvcltdc6

cb,tht lfvcltdc [tkib mfvfylvjvfh]dt,ekb6

hfc vtvfhskt,f6 hjwf bvfd rfhxfrtnbkib

vfahs[j,c cbrdlbkbc jhfyb lf at[bc[vf

mdtkb9=

vbvthtrt,f cfbvlhjj yfgbht,bcrty6

More magazines by this user
Similar magazines