Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

vjxylf6 dby fafct,c vij,tkc6 fkfk whtvkcfw hjvtkb qdhbc7

odtekt,fpt dtcnevht,b se pehuc itdfmwtd vfcgby’tkc6 cek

thsbf6 cfertstcj qdbybc lf ekeafc .jdtksdbc vbatimfit,ty7

’qdtyb sfdblfy vjwbkt,fc uekbc[vj,c7 vfsb it[tlekt,bs zbzt

rdtrdtc k[bysfy hf tcfmvt,f7 sbsmjc v[jkjl vrdlht,bc lfvvfh[fdfl

d.fdlt ufxtybkb cekofho.vtlbk ;byb fysfhc7 jqjyl

vbof dxbxmjyj6 hfw itb’kt,f qhvfl6 hfsf vbwdfkt,ekc r,bkb

fh uf rhfy [jsjc ’fqkt,vf lf lbyub fh vbeodlbyjc zfzbf

mj,fkbfc uf]f,fv7 sbsmjc cek thsbf dbc lfdfcfakfdt,6 rtsbkc

se ,jhjnc6 vfhnj[tkfc se ]jy]jkbdbs lfodhbkidbkt,ekc7

erts hjv dsmdfs6 thsflthsb jlf,fltkb dfh6 hjvtkbw cbrdlbk-cbwjw[ktc

dfsfyf,ht, lf ufye.htk lf-’vfc dt’f[b vfs7

zbzt rdtrdtv sdfkt,b vjorehf lf wehe fkb’jybfc cfakfdc

jhfphjdfyb qbvbkbs vbfxthlf7 sbsmjc cfvfh[t,bc zhbkbc

gbhfc rb fhf6 .eh’ybs cfdct cfoyf[tksfy vlufhb.j ifhdkbc

njnt,frfgbot,ekb6 kfgkfgf at[t,bs lf vbcb v[tldtkj-

,bc fhtib vjsfylfsfyt,lf z.jylblbc ’bhfc6 kflb zfybfc ve[kt,sfy

ufnheyekb jlf,flt7

seyembc vfhsres[f rjkjat,bc bhudkbd vnhtlt,b bhtjlyty7

zbzt rdtrdtc ahbydtkt,b fc[lyty sfdpt6 v[ht,pt6 [tkt,pt7

nfkf[bfyb vfh]dtybs ghtpbltynbc vjcfc[fvbc ,fhfmbfy ]b,tib

lfqthqbk cbvbylc vjvezfdlf6 vtjhtc vbfidtkt,lf lf vfs

vjrfgrfgt ybcrfhnt,c eyfobkt,lf7

,jyljc htwtgnbs lfvpflt,ekb vfkfvj uflfgfhcek rtafptw

oftw[j vtvrdblhtc6 gbhbcf[tptw lf ofh,t,ptw7 fct hjv6

sfdpt uflvjv[j,bkb rfgbeijyblfy bidbfsb kbsjybdbs ,pbyfdlf7

seyembc rjkjac vjijht,ek vnhtlc sbsbs vje[vj,lf7

bcbw vbe[dlt,jlf lf vf]fpt lffahbylt,jlf7

_ qthqbkc ]bvflbidbkb le.kfc rkbtynt,c fdofgyb [jkvt6

_ ufyfuh’j zbzt rdtrdtv lf cfrdt,b ,bkbrpt vbvjf,ybf6 _ dbc

thsb vezbs lfd,tuhfd6 dbc _ [esbs6 ˜cbn.dfv vjbnfyf lf zbzt

rdtrdtc cfvb vnrfdtkb hfvltybvt cfynbvtnhbs czfh,j,lf ths

vtnhc—6 ufvjvfhsdb6 ufvjvfhsdb6 lffgeht vnhtlt,b=

isfujyt,ekvf ,jyljv fyufhbivbewtvkfl ufeojlf vfh]dtyf

lf vfs rjynhfcnek [tkt,ib uflfyfwdklf cbvbylbc qthqbkb7

.vfodbkvf ueylbcrty vbvfhsf gtidb7 2hf,bc [tkt,b6 hf,bc

[tkt,b37

297

More magazines by this user
Similar magazines