Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

_ Got sei bei uns=* _bdtlht,jlf se fhf jcnfnb .vfodbkbc

ufcf[tkt,kfl6 2ufhlfwdkbkt,pt fy rfhub eylf smdf6 fy _ fhfathbj36

v.fhb itujyt,bs lfe[dlt,jlf itubhlb7

_ Verschonen Sie mich mit ihren Bemerkungen=* _

itt]bmeht,jlf vfcofdkt,tkb lf vfibydt6 2gkfnjyb xtvb vtuj,fhbf6

vfuhfv ztivfhbnt,f _ eahj lblb vtuj,fhbfj36 vjezhblf

vjofat7

;byb fysfhb .fcblfl gjpbwbfc fh svj,lf7 sfdc fcfo.kt,lf

fct ehw[dfl hjv cobhfdlf 2Self-made man!*3-c

2Fater alles ungluklich3-c trtlkt,jlf7

cb,h’ybc dbsjv vwlfhfl itvsdbct,tk f[fkufphlbc cf[tkc

fynbreh tkdfht,fc vbfybzt,lf vtwybthb lf 2ityw6 ,enenbj36

ufbjwt,lf rtbchbc ufvjvtn.dtkt,bs7

,jylj uflfb[fh[fht,lf6 uflfbpybmt,jlf6 mfsmfsf r,bkt,c

fftkdfht,lf7

_ zrdbfybcsdbc cfrvfhbcbf= _ xfvjvfhwdkblf6 [jkj hjwf

lfo.yfhlt,jlf6 hjujhw ,b,kbehb yf.jabc ’t6 ,h’tyrfwbc obyfit

ve[kt,pt lftwtvjlf7

_ hf,b6 hf,b*= _ bn.jlf lf ufvjodlbk [tkpt tfv,jht,jlf

vj’qdfhc7

fct lf fvudfhfl v[wjdfycf lf .hvfc ijhbc pqdfhb ofikbkb-

.j7 bcbyb sfyf,hfl vc]tkj,lyty cfuyt,pt6 vjdktyt,pt7 fvltyfl6

,jyljv lf,t]bst,bs bwjlf6 se cfl bfht,jlf vj.vbc ltlfb8 dbcsfy6

dbcrty vbbxmfhjlf idbkvrdlfhb6 fy hfvltyb vnrfdtkb fijht,lf

vbylbfc fvktnbcf lf afecnbc [fcbfst,bcfufy7

hfcfrdbhdtkbf6 ;byb fysfhbc ujyt,bc ’fkfv rjxbf bvsfdbsdt

lfxhlbkf7 eahj vtnbw6 fqcfphltkb jcnfnc cfdct,bs vbtylj7

e[fhjlf ,jyljc6 hjv vbc tvjwbt,c lf cehdbkt,c fctsb uekvjlubyt,bs

erbhrbnt,lf cfnfy]jtkb7 vjrktl6 ;byb fysfhbc vbrhjcrjgbc

mdti cfwltk zbfyzdtkfcfdbs w[jdht,f .vfodbkc vjs-

[jdybkt,fl tmwf7

otkboflib jh]th6 flht ufpfa[ekpt lf udbfy itvjlujvbs6

hjujhw otcb6 rfvtxt,bc ]juc ofhtrfdlyty peulblbc cfcfrkfjib6

thutnbc6 lfhxtkbc6 rf[fsbcf lf byubhbc yfcbvbylht,bc

ufdkbs7

at[fshtek cfmjytkc cf[htc ew[eyt,lyty w[tyt,pt fv[tl-

14

More magazines by this user
Similar magazines