Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

ufvfo,bkjc9=3 ittrevif uekb6 vfuhfv ufpbysekvf [tkvf abamsfwdtyfib

yf[tdfhoht vj[fpf lf f[fkufphlfvfw idt,bs fvjceysmf7

_ cfrvfhbcbf cfv lqtc lfdvfkj tu at[b lf x[jeibfc [blbc

mdti vjvfrbs[t ’dkt,bcsdbc6 vfhbfc hjv dt]f[bht,b [fylf[fy6 bm6

_ smdf fehfw[tkb ufy’bc vakj,tkbc rvf.jabkt,bs vfs[jdfhvf6

_ hjujhw zbf.tkff fyrtcpt stdpbc vbvn.et,tkb6 dtyfwdfkt

lf bctf xtvb veuepfkb at[bw6 vbs evtntc _ fvbcsfyf fvbylib=

vbkbjythb vfvf ut.jkt,f lf cfyfv lhjf6 afynt6 zbhbvt6 afynt=

bmblfy vj.jkt,ekb6 hjwf gfnfhf vtuj,ht,sfy thsfl ,fphbc

oby xfvjbdkblf ,jylj6 vfs[jdfhc v[ht,b fesfvfilt,jlf7

;byb fysfhbdbs [tkt,bc aidytnfc vj .dt,jlf6 [fy uhjit,c vjehtdlf

fweylhert,ekb6 [fyfw .fdfh]tyc uflff,hey-uflvjf,heyt,lf

ufcfvh]tkjc vjkjlbyib7

2ufyf c[dfyfbhbf lfvitekb rfvtxbcf lf vf’qfhb gfnhjybc lfvjrblt,ekt,f9=3

_ abmhj,lf nhjnefhpt vbvfdfkb ]ttkb6 2 v=

vjyf lf vakj,tkb6 ,fnjyb lf .vf6 ljvbyfynehb* lf htwtcbekb6*

chekb lf itafhlt,bsb tmcgkenfwbf7 Hic hereat aqua*

cfbynthtcjf6 dby dbc ecoht,c6 bvjyt,ty se tvjyt,bfy9= vthtlf6

cfvfhskbfybf fy thsb6 fy _ vtjht9= vrthlib veinbc cf,hfueyt-

,tkb hf fmds6 sfdbceakt,f hjv offhsdtc lf,fk ajhvt,c6 [ibh

itvs[dtdfib sfyfcojht,cfw rjycnbnewbehfl lf orytkbdbs

lfbehdtc vfsb yt,kj,f6 bc se6 c[dbcb ’fkfeakt,bcflvb vjhxbkt,f

uflfbmwbtc w[jdht,bc otcfl9= dby dbc ufycfpqdhfdc xdty jhib6

vt _ ;byb fysfhc se ;byb fysfhb _vt9 rb6 ,fnjyj6 itvfthst-

,tkb [blbf xtvcf lf vfhflbek cbwjw[ktc ief7 rb6 ,fnjyj6 vbcufy

vjvlbyfhtj,c xtvb fphjdyt,bc cbcntvf6 vfuhfv vt [jv hfjltyj,hbdflfw

lf sdbct,hbdflfw meta* dfh erdt9= fhf fhc vjofat

eahjBc vj’qehbcf sDcbcf6 fhwf vjyfB eahjBc eakbcf

sDcbcf7* vfuhfv efh.jabc efh.jabc rfyjyb9=3

vjudbfyt,bs6 vfhsfkbf cfxemfhvf brkj6 sevwf lqtufvjidt,bs

sbsj jwlf[esvfytsbfyb se sevybfyb hfv[tkf yeutib .jabkf

[tkufidthbkb rfwbcsdbc6 v[jkjl f[kf6 fv ecf[chj,bc ;fvc

itbmvyf ,jyljcsdbc yfstkb7 cbylbcbcb mt]ybs ufofvt,ekb f[fkufphlf

sfdc bvudfhfl qeyfdlf6 sbsmjc hfqfw vbentdt,tkb lfyfifekb

vbe’qjlf fnhjdt,ekb vfs[jdhbc ufqflqflt,ekb

90

More magazines by this user
Similar magazines