Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

cfvb vnhtlb ofvjujuvfylf7 thsb [fnekbf rb qeqybsf lf

[ehsmbybs vskfl vf]fpt lff]lf7

_ tc zhtkb [fynehbcff7 cfjwfhb sdbybtht,bs ufvjbhxtdf6

_ vtcfakfdtc ufkqj,bkb kbsjyb xftqdfhf [vfib7

,jyljc erdt fqfhfathb tcvjlf7 sbst,ib vjvo.dltekb6 vjafhs[fkt

vnhtlb next,sfy vbbf[kjdf lf e;vehfl lferjwyf

afaerb vrthlb7 2ibuyblfy brbs[t ity6 sjhtv ufhtlfy fctsbdt

sdfkbcvjvzhtkb dfh vtw=3

f[fkufphlbc cfwjlfdj,fv zbzt rdtrdt otkib ufqeyf7 veinb

veinc vbf[fkf lf sbsmjc exbyfh vnthc eo.ht,fj6 vhbc[fyt

vpthf tchjkf rfrkbc [tt,bc [ibhb njnt,bs lf[kfhsek wfhudfkc7

_ cfjwfhbf gbhlfgbh= njhjy]bfc vfibyqf vt’f[bfy6 hjwf

ufdw[fhlt,b6 c[df lhjc fy zbzt rdtrdt dfh6 fy rbltd _ obordfdf6

tct bub jhbdt itvs[dtdfib yf,bzdfhb7 pjuc thsb cf[tkb ’kbdcqf

fnbfkbf6 bcbw ofv[lfhb= _ vtcfakfdtv ujyt,fufafynek

.vfodbkc ofe]brfdf6 sdfkb sdfkib uffcojht,byf7 vfuhfv vbcvf

cfvjo.fkj ufvj[tldfv itfrhsj lf ofvkt,bc rtsbkmvtlt,fpt

ofvjbo.j kfgfhfrb7

_ bcbw ofv[lfhb7 2tctw ityb gfnhbfhmfkehb vcjakbj= vfbyw

hf fhbc udfhb lf cf[tkb9= vfi6 erdt vt’t,ty6 fhf9= cfbynthtcjf6

hfc ofhvjflutyc xbnf7 fk,fs6 vtncf[tkbf7 mehlt,b bmyt,bfy6

aekbc ufvjnfyfc dth f[th[t,ty extvjl7 hf ubyl sfdvfy zbhb

vfkjc6 zbhb sfdcf fh vfkfdc7 cekvyfsb7 xtvc bylbdblc

cfo.bcfl jhb ce,cnfywbf ittcf,fvt,f6 fv jhc _ js[b6 js[c _

hdf6 hdfc _ stmdcvtnb lf fct itvltu7 ufvjlbc6 hjv xtvib cbystpbhlt,f

vstkb rfwj,hbj,f7 f[kf ufydcf]js6 hjvkbcufy hf vfmdc

htwtcbekb lf hf _ ljvbyfynehb5 vfvbcufy ljkbmjrtafkbf*

lf gbhdtkb ]ueabc cbc[kb lflt,bsb htpecbs7* cfl fhbc svbc

’kbthb vtcfvtekb atyf9= ltlbcufy _ gbuvtynfwbf* lf ekjnhb-

[bf*. fb6 tc ybify-sdbct,fyb6 fcghjwtynbfy cfo.bcfl6 P-l*

xfdsdfkjs6 hfw F afpfib otcbs eylf ufyf[tdhltc6 F2-ib _ uf-

1

vtjs[tlltc6 F -ib _ ufvtstmdcvtnltc lf cflqfw F othnbkib

3 n

sbsmvbc ufmhtc7 vfstvfnbrehb fyfkbpbs ufvjlbc6 hjv cf[tj,f

sfdbc cgtwbabrfc dth byfhxeyt,c7 ]tyrbycbc* gfhfljmcvf [jv sdbs

lblb lfhdbybw rb kfvbc zreblfy itifkf9= .dtkfath fvfc vb-

298

More magazines by this user
Similar magazines