Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

dbvrehyfkt,s fy hjlbc fdbvfqkt,s wjlybc ljytc7 cfbynthtcjf6

hfc bn.jlf .jdtkbdt fvbc sfj,fpt ;byb fysfhb9= vfc vujyb6

wjnf erts tcvjlf tc cfrbs[t,b=

_ idbl bfydfhc itd[dlb erfyfcrytkfl7 hfqfwyfbhfl fqtkdt,ekb

xfylf7 cek ,jylj fkb’jybf trthf tybc odthpt7

cfpjufljt,bcfufy vjo.dtnbkb flfvbfybc .jayf aezbfj6 vbvnrbwt,lf7

bv ,bzc hdfoktlbc ghjuhfvf ]th rbltd ifhifyoby mjylf

xf,fht,ekb6 hjujhw hfbrjvibw vbs[htc6 xbyt,ekfl lf fv

vfbc-bdybcib vtfst rkfcbc ufvjwlfpt egbht,lf uf.dfyfc7

jhb okbc cnf;bc ufvbrtstj6 vs[jdf7 evfqktc cfcofdkt,tkib

itcfcdktkfl evpflt,lf ybflfuc6 vfuhfv6 t 6 e,tlehvf itvs-

[dtdfv [fpb uflfecdf cfwjlfdbc xfyfabmhc7 hjujh uujybf6 ;byb

fysfhb fh sfyfeuh’yj,lf dbsjv cjwbfkbpvc9=

_ dby fv,j,c vfufc9=

_ vfhsfkbf6 vfc w[jdht,fv vtnfl hsekb ufvjwlf vjeo.j6

vfuhfv ufvelvt,bs cfpjufljt,bc rtsbklqtj,bcfsdbc pheyfdlf7

ufb[ctyt kbvjybcf lf vfylfhbybc .bydfufv’kt ythut,b8 ufb[ctyt

cfyfityt pfmt,b6 fhfathc dfv,j, bv vfnthbfkeh lf vjhfkeh

lf[vfht,fpt6 hjvtkcfw cekvelfv udbotdlf [jkvt7 thsb b.j vbcb

itwljvf6 lblpt lblb6 vbentdt,tkb5 ztivfhbnfl6 ite’kt,tkbf

[fk[bcfufy ufylujvbkb w[jdhj,ltc flfvbfyb lf hfbvt afctekc

tpbfhjc7 wfkrt6 ghfmnbrbcfufy vjo.dtnbkb stjhbfw aezbf lf

fqfhw ghfmnbrfc vjijht,ekb stjhbff nfnfkb7 jhbdtc cbystpbf

cfzbhj6 jhbdtc itleqf,t,f6 itho.vf7

_ frb6 zfzbfv6 fvfc[hfdt,lfj xdtyc ofvjo.t,ek cfmvtt,c9=

_ utrflht,f=

lblb vbcbf ufrbchbf6 xtvj ,fub6 lblb vbcbf lf hf[fy ths[tk

ofvjbo.t6 fh ufn.lt fob6 erfy fh lfb[bj6 mdt.ybtht,fw hjv fub-

]fy.ltc6 ityc uekbc’f[bkc vb .tdb= vsfdfhbf cbylbcbc obyfit b.j

vfhsfkbj6 vte,yt,jlf lf v[fhpt vbsfseyt,lf [tkc7

_ lqbcbs6 vpbcbs6 bv [dfdhbtk sjdfib hfc eylf uftxbyf

wtw[kb ytnfdb9=

_ hjujhw xfyc6 jlfib ,typbyc byf[fdlyty6 dbyfblfy6 hjwf

[fy’fhb itdybiyts lf vbcfidtkt,kfl ufvjdtiehts6 fc vtnhbw

fh ufudth,byf6 hjv bmfehj,f fatsmt,bc [vfv uff.hef7 yfwfhnenfl

mwtekb lfudb[dlf cfnfy]j7

205

More magazines by this user
Similar magazines