Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

2dta[bcn.fjcfyb36 2vthfyb36 2ufvphltkb36 2cnevfhvfcgby’tkb36

2fkelf mtstkfehb36 2udtkbcvzfvtkb36 2lbljcnfnbc

vfh]dtyf36 2lfsf sesfi[bf3 _ cbn.dfrfpvekb vothkj,blfy7

tc .dtkfathb [esfc sf,f[c fhfahbs uflfcwbklt,f6 cnjrjkvbctekb

,b,kbbc thsnjvtekc6 jlf6 ufbsfdbct bub6 itubhlj

xtvj8 2s[f kf ubuj3 fsfct,bcsdbc lfudbsvbf6 ity thsflthc6 vtcfvt

fsfcoktekbc ubufync6 utdfkt,f tc ,tlrhtekb thbc cf[tkbs=

424

***

hjvfy-nhbflbc lfehdt,bc ghjwtcib vtjht obuyc6 ’fkvjvhtj,bc

fgfhfnbcf lf gbhjdyt,bc esfyfojhj jhsf,h’jkfc vbde’qdyb

fhct,bsfl7 yfofhvjt,b rb ufcheklt,f6 vfuhfv vfy ahbfl ufehrdtdtk

dbsfht,fib xfvfult,c7 cfmvt bc uf[kfds6 hjv s[pekt,bc

ghjnjnbgb thsj, wyj,bkb fqvjxylt,f sfyfvtlhjdtt,bcfsdbc6

cfrvfjl pbupfubfyb6 yfhtrkbfyb w[jdht,bs ˜thsbc vjmfvfut fsc

vjvleht,ekbf—6 dbyvt [tkvjwfhekb rkthrb lfeafhfdfl vjvf-

[kbc hjvtkbqfwf odtekt,bc gbrpt5

_ bv obuyc ,fdidt,sfy fhfahbs itdbnfyj7

hjujh vtvnrbwt,byf vt yfqdbytdb f.fhjcsdbc6 hjv [tkjdfybcsdbc

f,cehlbf lflt,bsb lf efh.jabsb gthcjyf;b6 hjv

njkcnjbc sfyf,hfl e.dfhc dfbyf[ehb thjdyekb ufyvfsfdbceakt,tkb

vj’hfj,bc vjqfkfnt f]b vehfnb lf vjcrjdbdbs eh.tdb

gbth ,tpe[jdb8

fy hjujh ufdfvfhskjs ljcnjtdcrbc kvj,btht,f jhb flfvbfybc

cbwjw[kbc itvobhdtkb hfcrjkybrjdbc vbvfhs9= bv gbhjdyt,bcsdbc

hjv ufvtv[bkf5 ’vj,bkj6 nhbkjubbc vtcfvt obuyib vsfdfhb

uvbht,bc ghjnjnbgfl pdbfl ufvcf[ehlbf lf tlefhl itdfhlyf’bcsdbc

lfvblubf sdfkb-vtsmb6 itcf’kjf vnrdfhib uflfdtxt[t

hjvtkbvtc vj’ektc6 vfuhfv qdsbc ufyut,bs ]thfw cekb itvhxtybf8

jlf6 2cbwjw[ktvbc]bkt,bc3 vtjht obuyb 2hjrbc3 obyfsmvbc

vjidtkbt,fvlt6 bmyt, eghbfyb b.jc cfresfh sfdc dtmbkfl lfdelut=

xtvb itvjmvtlt,bc vrdt,fd stvfnbrf-gthcjyf;sf jgjytynt,c lfdfyf[j

mfhsek se pjuflfl cbn.dfrfpvek vothkj,fib hfyfbhb

[fcbfsbc uvbht,bf obyofvjotekb6 ,fh,fwt,ty se fhf bcbyb oesbcjatksfy

it]f[t,bcfc7

,hfklt,f wfkcf[ff5 sehvt cfmfhsdtkjc cfvbfsfcokbfyb vf-

More magazines by this user
Similar magazines