Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

ofudfvndhtdbyt,c cflvt6 _ fmceneyt,ekb wbhf irbsbybfc

whtvkb evsfdhtcfl ,jyljc t’qdyt,jlf6 hfsf ,tlbs uf[fhek

ltlfc efhdbyj .vfodbkbc sfyfuh'yj,f vjtvrj6 vfuhfv f[fkufphlf

bhjybek qbvbkc fh bwbkt,lf next,blfy6 _ cfl rfwt,b

lf cfl _ cb.dfhekb9= bjnbcjltyflfw fh cnbhbfy thsvfytsc6

pqdf lf vsff7

_ sfdbc lhjpt vfnhbfhmfnvf ltlfrfwb ufvjabnf6 _ dtqfh

itbrfdf sfdb ,jyljv6 _ f[kf gfnhbfhmfnb f’f,eyt,c vfvfrfwc6

dbyfblfy dbsjv tythubfityf[ekb mvfhb rfyjybs ufajhvt,ek cfvt’fjt,ib

ljqc vfhsfdc wjkbc pehuc erfy lf iby ufvjoehekfl

vj,heyt,ekb [fy hmt,bc lfcfluvtkfl e,b’ut,c vteqktc6

[fy rbltd _ cfabpvbcrty.* sevwf vfkt sdbsjy [lt,f wjkbc dyt-

,fsfsdbc ufvjztlbkb [eylt,bc vc[dthgkb5 lhjsf dbsfht,fib

svf[ezezf .vfodbkt,c e’vj,bklt,f ufvjabnekb6 hfcfw cf,th-

’ytscf lf hjvib cjrjt,bdbs vjvhfdkt,ekb f,fyjt,bw flfcneht,ty7

2abkjcjabeh zdhtnfib uflfdfhlf ,bzb=3 hfvltyb cfereyt

ufvj[f vfc itvltu9= flfvbfybc ujyt,f hfc fh xfcodlf9= f f6

rjcvjccfw vbfiehf6 at[b lffluf gjtnt,bc cfufkjt,tk vsdfhtc7

pytj,hbdfl rb vfbyw bubdt lfhxf6 itcf’kjf efhtcbw7 eahj lf

eahj bobht,f jyo.dtibfib 2ybhuf mj,fkbfc3 xf’bhekbc vcufdcfl6

_ vfhvfhbkjc mfylfrt,fcfdbs uf.bydjlf ,jyljc cf[t7

cbwjw[kbc ybifyo.fkb ve[kt,pt lflt,ek6 ’fhqdt,flmwtek

[tkbc vntdyt,cqf ithxtyjlfs6 _ uto.byjs seylfw6 mehlc lf

fdfpfrc hfvtc vje[th[t, rfwb8 offhsvtd vbsdbct,ekc6 rfyjybc ’fkbs

ffyfpqfeht,byt, ufakfyuekc6 abpbrehfl uflfudfht,ekcfw

lfflut,f cfidtkb5 evrehyfkt,6 vjfh]ekt, lqtc bmyt,f se

[dfk-ptu6 vfuhfv cekbs vt’fdbc ufvjcojht,f9= f,cehlbf6

f,cehlb= 2fhwf vt ufyubrbs[fd ity73 ghjcnbnewbf6 afhekbf

tc se firfhf6 jhbdt lfvqegdtkbf7 fm vsfdfhb fmnbc ajhvf

rb fhf6 cb’dff7 cb.dfhekb fqudfvfqkt,cj6 udbxdtytc vbvfhsekt-

,f ths[tk lf cfvelfvjl7 upf yfgjdybf7 f[kf oevgblfy cbyfskbcfrty

uflfyfwdkt,f fhct,bsb lf se bvfcfw ufdbsdfkbcobyt,s6

hjv yfobkb lf vstkb ufye.jatkbf8 hjv thsib brhb,t,f6 thsib

b.hbc sfdc fsfcb qbhct,f-cblbflt6 dtzdj,6 smdtyc cflfhlt,tkc

cfae’dtkb mjyltc6 mfk,fnjyj777 wbhf6 sbsmjc smdtybcsfyf afhitdfyut,b

hjv fhf6 vjafht,ekib cbh,bkbs6 tct bub6 [tkswle-

242

More magazines by this user
Similar magazines