Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

rjyrhtnekb cbyfvldbkbc ljrevtynehj,bc ntyltywbf6 lfmhjybrt,bc

vblhtrbkt,f c[df hfvbsfw fb[cyt,f5

vfhsfkbf6 nbgbc ufypjufljt,f fqbfht,ekb kbnthfnehekb

yjhvt,bsff yfrfhyf[tdb6 sjhtv ztivfhbnt,bcfsdbc fhfyfbhb vybidytkj,bcff

fmbktdcc 2fmbktdcb3 thmvtdf se 2bvbctdcb36 htfkehb bmyt,f

se ufvjyfujyb7

afecnb se vrht,tkj,bsb [fcbfsc ufvjfv;qfdyt,c6 ufcfut,bf6

vfuhfv xdtyc vfufkbsc itb’kt,f iehbc’bt,bc vjnbdfwbf deojljs7

lbf[6 iehbc’bt,bc vjnbdfwbf6 hjwf cbv,jkjsb6 ufypjufljt,ekb

vblujvt,bs ,jhjnt,bc lfshueydfc fh v.jabyj,c [tkjdfybc6 otcbs6

vbev[hj,tkb cekb7 bub cbnefwbbc6 dbsfht,bc zbhbceakbc

sdfksf[tldbs ffyfkbpt,c ufhtvjc6 lf .dtkf lf,hrjkt,bc vfvf_vfwbkc

cfresfh cf[tkc vjfhut,c6 cfgfcgjhnjc6 thjdyt,bc

htrdbpbnofikbkc6 se cekfw cf,zjeh obstk.lbfyc6 sevwf

afmnbc rjyrhtnbpfwbbs6 gthcjyf;bc ptlvbotdybsb yfnehfkbpvbs6

cbyfvldbkbc vjehblfkb6 [ibhfl ajnjuhfabekb ybqf,f[lbkj,bs6

ufchtcbkbf sfyfvtlhjdt vfyrbtht,fyb lf fm gbhdtkj,fc

dthfdbc lfdf,hfkt,s6 dbyfblfy zf,ef fvbht]b,bw6 jsfh x[tb’tw6

jsfh zbkf’tw6 pfeh rfkfylbfw6 vb[j vjcekbidbkbw6 ubdb fk[fpbidbkbw6

frf vjhxbkf’tw6 uehb jnj,fbfw se c[dfsf6 lfvjerblt,kfl6

kfvbc thslhjekfl vbcekfy abybisfy lf lfcflfayfdb

ie,kbc lflutyf zbhc f[kf vcf]ekbcfsdbc8

’ytkbf ufdfhrdbjs dby fdfvfqkjs rdfhw[k,trpt6 hjvtkb7 fvfc

sfdbc lhjpt sdbsjy ;fvb vjbvjmvtlt,c evnrbdytekjl _ cbrdlbksfy

itvhbut,tkb ,jh]fkb6 dbyfblfy sbsjtekbc s[pekt,f

mhjyjkjubehfl se cbdhwbthfl ths fhtfkib bmvyt,f lf ufvjbhbw[t,f

lfctc[t,bc se gkfubfnj,bc cfiefkt,f vtsjlbc sdfkcfphbcbs

_ ovbylf ubjhubc ,j’fkbdbs rfrfk uekib evfh]dt,c

,jhjnt,bc cfrfwj,hbj ehx[ekc lf lqtvlt dth ufvjcekf

bv cbc[kbc j[ibdht,blfy8 hfcfw vnthpt6 leivfypt6 vobrdkfcf lf

vfyrbthpt ufvfh]dt,bc sfd,hefkb mdbf7

lbf[6 uvbhbf lqtc mfhsekb ,tktnhbcnbrf ;fvsffqvothkbc

en.efhb ybiybs lf v[fndhekj,bc ibyfehekb cfvjctkbs7

ijhtek cfvehpf.fyjib6 pqdbcgbhf abxjhib6 ,jhcec e,fyib6

ufxfqt,ek rthbfcsfy vfckffsib6 lbltlf vfhb ]fkfqjy[t ,f,ef

sjvf utktyfdfc tn.jlf [jkvt5

_ vesfht6 hfdf lfsf sesfi[bfcfdbs bmtmt,b yfwfhibj7 fv ufvjyfsmdfvc

xtvsdbc6 flhtek okt,ib6 hfbvt vbcnbrehb vybidytkj,f fh

ite’tybf7

499

More magazines by this user
Similar magazines