Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

zbhdt,lf kjst,bc ,tkflc9= gftvfyb lflbfyt,bc ,fqib lfeybiytc

ufyf,t,vf6 pecnfl jw cffspt6 sevwf bc cfe,ht,b erdt ufydkbkb

tnfgb uf[klfs cbwjw[ktvbc]bkbcfsdbc7 ,jyljv 2rfyjyvsvztlkt,c3

vberb,fd-vjerb,fdfl feo.f6 hjv v[jkjl itvyf[dtkb

cfkfhjc obuyfrt,b hjlb b.j fv it[dtlhbc vbpfyb7

erblehtcj,fvlt ufvf[dbkt,ekb tzdb .dtkfathib cfzjzvfyjc

f’t,ybyt,lf f[fkufphlfc7 cfresfh vthvbcc fsfcyfbh lfcfchekc

eobyfcofhvtn.dtkt,lf7 fh ufvjhbw[fdlf bvfcfw6 hjv fv

vjkfgfhfrt,bc itvltu6 itcf’kjf vbcb lfcf[bxht,ekb udfvb xfbc

gkfynfwbfib fqvjtxbyfs6 fy rbltd _ vb.het,ek fh[ib6 vfuhfv6

hflufyfw ,tlbcothfc [tkc dth ffafht, lf vjcf[ltyb vfbyw fqcheklt,f6

bmbs vbtut,f bq,fkc7

w[hfvtnb cffsbcfsdbc hjujhqfw lferfdibhlf tkcvtybs

[fynehc lf ueklby]fl fe[cyf6 vfhbrtkfc dbcfw enjdt,lf7 fe[cyf6

cfl6 hf cf,f,bs [dlt,jlf ,ytkb cfv.fhjc [fk[c6 sfy cs[jdf5

lhjpt vjcekb.j ,byfib6 rfhb fhfdbcsdbc uftqj5 lf,jkjc6 se

vfbywlfvfbyw ufyut,bcfufy ufbobht,jlyty6 rtybblfy uthvfyt ababfc

xfvjcdkfvlt ,fdidc sdfkbcxbybdbs vjahs[bkt,jlf7

_ vfi6 smdty ,h’fylt,bs6 bc wtw[kufv’kt .vfodbkb9= _ rbs[f

xbnf ,tpe[fv6 hjwf ,jylj vfymfybc obyf cfkjyib vjrfkfslf zfj,bcathb

xfysbc udthlbs7

_ uf[kfdfhs= _ hb[bfyfl egfce[f f[fkufphlfv7 cfvb f[vf-

[b vbc pehuc erfy hbuhbuj,bs6 mieney-mieneybs totjlf gfgbhjcc7

_ rtsbkb6 rtsbkb= bv wdbhcf[ybcfc hbcsdbc fbynthtct,lf

ityb cf,est,b9 lblflvybidytkjdfy byajhvfwbfc vjufojlt,sj6

udtxbxbyf lf it[dtlhfpt lfudbsfy[vf7 fmdt lfdeybiyts

cnhtkrf7 dfxdtyts lf,flt,bc vjovj,f7

fctw dbwjlbj6 smdf7 wtw[kb fs bfydfhc ufxylf cfnfy]jib6

tc rb jwibf fqt,ekbj7 fh ubrdbhs6 [fy’fhib lf,euekvf hjujh

vjf[th[f tuj7 dbwb6 cflfw bmyt,f6 vjd’t,yb lf fv lqtt,ib

ituf[dtlht,sj7 sdbsjy cflqff9

_ ite’kjl uf[lf= _ cfmvbc vjekjlytkvf itnhbfkt,fv

,jyljc uekb fexmhjkf7 vb[dlf6 hjv zbzt rdtrdtc x[bhrtltkfj-

,f cflqfw offluf7 it,jzbkj,bc ,jhrbkt,b ft[cyf6 ufsfvfvlf7

_ ’vff xtvb6 yf[tdfh’vf= _ lfc’byf ofvbthb .j.vfybc itvltu7

_ ]bvf.jythb9= _ ufbrdbhdf xbnf ,tpe[fv7

329

More magazines by this user
Similar magazines