Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

hj,b6 .dtkfathb sfyfvtlhjdtj,bc ofhvjxtybc ybiybs w[t,ekf

lf dbyfblfy flfvbfyehb dyt,fsfqtkdfyb v’kfdhfl itoydybf thsvfytsc

rtsbkbcf lf ,jhjnbc atcdt,bs6 hfqf ufcfrdbhbf6 mvybkt-

,fcsdbc ujybth vcjakbjc cfufy’ehbc evfqktc ybiyekpt vbexbyf

flubkb cfvtekbc udthlbs7

itvlujvfl bct ufbahtyty fsoktekt,b6 cfereytt,b6 sfdfl

njkcnjt,b6 ujkpejhst,b6 ,fkpfrt,b lf ljcnjtdcrt,b6 stshb

dtifgbc vltdytkb vtkdbkt,b mdbmdbut,bs se fcj,bs yj,tkbfynb6

dthfahbs uflfbkf[t,f sdfkyfrhfdb rjyw[b7 sevwf vtw[hfvtntvtjwt

cfereyt ij,c cfv ubufync 2jvb lf vidblj,bc36 2]fljcyehb

vsbcf3 lf 2ekbctc3 fdnjhsf cf[bs6 fv rj jhnfib ufw[flt,ekb

ibyfufyb ve[nbc htfkbpfwbf cfuyj,hbj,fc vjrkt,ekbf hfvltyflvt

ajhvbc sdfkcfobthbs lf vfsufy hjvtkbvtc se lfdfobyfeht,s6

fk,fs _ 2ekbctc3 hfvtse vbcbs bo.t,f cbn.dfrfpvekb

vothkj,bc bcnjhbfib f[fkb thf7

lbf[6 jwlfhdf cfereyt lfczbhlt,f jvthjcbc tuhtsojlt-

,ek ohbek ghbywbgc fknthyfnbdf vjc’t,yjlf6 sevwf cbnbdty

ltlfkjcbc 2wyj,btht,bc yfrflb36 vbcb ibyfufyb cfv.fhjc ’bhtekb

ofhvjxtyf rdkfdbylt,ehfl ajhvbc vfnfht,kflqf vbudtybiyt-

,f6 f[fkb ubufynbc vjdkbyt,bc gkfnajhvfl6 ufhlfvfdfk tgjmfl

nhflbwbek s[hj,fcf lf mdtitwytekbc htfkbpfwbbc upfpt6 cflfw

uvbhbc cekbthb vbvjltyf rjynhjkblfy ufvjcekbf lf

qdsft,hbd bynebwbfc6 ibyfufy [vfcff lfmdtvlt,fht,ekb6 lf hflufyfw

sfdfl 2wyj,btht,bc yfrflbc3 vtsjlpt cfuekbc.ehjl udbvc]tkbf6

itlfht,bs odhbkvfyb stvt,bs itvjdbafhukjs6 hfvtse

oby bctlfw vjvmfywdtkb upf udbltdc7

fhbcnjntkt yfstk.jac nhfutlbbc egbhfntcj,fc tgbreh

gjtvfcsfy itlfht,bs6 sfdbcb ibyfufyb lfhfpvekj,bc ufvj6 cflfw

flubkbc6 vjmvtlt,bcf lf lhjbc vskbfyj,f ghbywbgekb

vjs[jdybkt,ff epflj vjyjkbsehj,bc vbcfqotdfl7

jhfwbecb ujyt,fvf[dbkehfl vbesbst,c c[df htfkj,fc5

heleyt,bs yfs[pfdb yfofhvjt,b [fhbc n.fdib eylf uff[dbj6 e]hfib

ufvjrtnj6 fs otkboflc lfbdbo.j6 hfsf lhjbc afmnjhvf

vjuo.dbnjc ibyfehek fnvjcathjc lf wbdb ujyt,bs ufyufyc]tdbyjc

itvjmvtlt,bs fgjutbcfc ikfvbfyfl vj[tkst,ekb

vfhufkbnbfyb yb;fhf7

hecsdtkb jh utybfkeh ahfpfc lfenjdt,c isfvjvfdkj,fc5

2xdty vfsbwf udtfvt,bc6 hfwf jlty smdfy yfskfl6 vjifbht fhf mdb-

417

More magazines by this user
Similar magazines