Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 9.9: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Basisfortjeneste 182,18 179,64

Fravær 6,15 10,36

Ferie 30,84 31,12

Personalegoder 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 5,46 5,41

Pension 37,16 40,39

Genetillæg 0,22 0,16

Overtidsbetaling 0,02 0,04

I alt 262 267

Standardberegnet timefortjeneste Kommuner Regioner

Basisfortjeneste 158,31 155,69

Fravær

Ferie 26,70 26,75

Personalegoder 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 4,65 4,35

Pension 31,28 33,09

Genetillæg 0,19 0,14

Overtidsbetaling

I alt 221 220

Anm.: Tal for ledere. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af ledernes standardberegnede timefortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og

pension. Da fravær og overtidsbetaling ikke indgår i den standardberegnede timefortjeneste,

opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør 158 kr. i kommunerne og knap 156 kr.

i regionerne, svarende til henholdsvis 72 og 71 pct. af den standardberegnede timefortjeneste

i begge sektorer. Ferie udgør ca. 27 kr. af den standardberegnede timefortjeneste i både kommunerne

og regionerne, mens pension udgør ca. 31 kr. i kommunerne og 33 kr. i regionerne.

9.3.3 Løn og lønspredning fordelt på køn

Da der er få mandlige ledende ergoterapeuter i kommunerne og regionerne har det ikke været

muligt at opgøre ledernes løn særskilt for mænd og kvinder.

9.3.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår af tabel 9.9, udgør genetillægget en meget beskeden del af den samlede løn,

hvorfor tallene inkl. genetillæg og ekskl. genetillæg næsten er identiske, jf. tabel 9.10. Konklusionerne

er således de samme som i forbindelse med tabel 9.8.

96 9. ERGOTERAPEUTER

More magazines by this user
Similar magazines