Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for pædagoger i den

kommunale sektor opgøres til 226 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 32.7.

Tabel 32.7: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 211

Værdi af spisepause 15

Inkl. betalt spisepause 226

Anm.: Tal for basismedarbejdere i kommunerne. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

32.3 Pædagoger i daginstitutioner, ledere

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for pædagoger i daginstitutioner i kommuner,

som er ledere. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønsbegreber.

32.3.1 Løn og lønspredning

Pædagoger, som er ledere, tjener i kommunerne i gennemsnit 262 kr. pr. præsteret time, jf.

Tabel 32.8. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste,

tjener ledende pædagoger i kommunerne 221 kr. i timen.

Tabel 32.8: Timefortjeneste for kommunale pædagoger fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 1.887 5.685 7.572

Gennemsnit 268 260 262

Variationskoefficient 0,17 0,18 0,18

Nedre kvartil, P25 242 238 239

Median 261 250 252

Øvre kvartil, P75 284 271 274

Median/P10 1,14 1,10 1,11

P90/Median 1,19 1,18 1,19

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 1.887 5.685 7.572

Gennemsnit 227 218 221

Variationskoefficient 0,12 0,10 0,11

Nedre kvartil, P25 208 203 204

Median 222 214 215

Øvre kvartil, P75 241 229 232

Median/P10 1,12 1,09 1,10

P90/Median 1,18 1,16 1,17

Anm.: Tal for ledere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

50 pct. af de ledende pædagoger har en fortjeneste på mellem 239 kr. og 274 kr. pr. præsteret

time jf. nedre og øvre kvartil i tabel 32.8. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste

har 50 pct. af lederne en fortjeneste mellem 209 kr. og 232 kr.

436 32. PÆDAGOGER I DAGINSTITUTIONER

More magazines by this user
Similar magazines