Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 30.12: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for statslige politibetjente fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 5.448 533 5.981

Gennemsnit 281 271 280

Variationskoefficient 0,14 0,16 0,14

Nedre kvartil, P25 269 250 267

Median 280 272 279

Øvre kvartil, P75 293 287 292

Median/P10 1,17 1,22 1,18

P90/Median 1,11 1,12 1,11

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 5.448 533 5.981

Gennemsnit 231 217 230

Variationskoefficient 0,10 0,10 0,10

Nedre kvartil, P25 224 198 221

Median 235 222 234

Øvre kvartil, P75 239 234 239

Median/P10 1,20 1,20 1,22

P90/Median 1,07 1,08 1,07

Anm.: Tal for basismedarbejdere ekskl. politibetjente på prøve.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, har 50 pct. af politibetjentene

en fortjeneste mellem 221 kr. og 239 kr.

Målt på såvel fortjeneste pr. præsteret time ekskl. genetillæg som standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg er mandlige og kvindelige politibetjentes lønspredning nogenlunde

ens, jf. variationskoefficienterne i tabel 30.12.

I gennemsnit er fortjenesten for mandlige og kvindelige politibetjente henholdsvis 281 kr. og

271 kr. pr. præsteret time, jf. figur 30.11. Ses der på den standardberegnede timefortjeneste, er

timelønnen for mandlige og kvindelige politibetjente henholdsvis 231 og 217 kr., jf. figur

30.12.

30. POLITIBETJENTE 401

More magazines by this user
Similar magazines