Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 13.4: Timefortjeneste for forskere fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 3.920 1.771 5.691

Gennemsnit 313 308 311

Variationskoefficient 0,18 0,22 0,19

Nedre kvartil, P25 277 267 272

Median 310 302 309

Øvre kvartil, P75 335 329 333

Median/P10 1,21 1,18 1,13

P90/Median 1,17 1,20 1,18

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 3.920 1.771 5.691

Gennemsnit 265 256 262

Variationskoefficient 0,17 0,18 0,17

Nedre kvartil, P25 233 226 229

Median 264 251 263

Øvre kvartil, P75 285 275 282

Median/P10 1,18 1,14 1,18

P90/Median 1,16 1,18 1,15

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Tabel 13.4 viser endvidere, at 50 pct. af forskerne i staten har en fortjeneste pr. præsteret

time på mellem 272 kr. og 333 kr. eller en standardberegnet timefortjeneste på mellem 229

kr. og 282 kr., jf. nedre og øvre kvartil.

13.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

Det fremgår af tabel 13.4, at lønspredningen målt ved fortjenesten pr. præsteret time er større

i den øverste del end i den nederste del af lønfordelingen. P90/Median er således større

end Median/P10 i begge sektorer, hvilket viser, at der er længere fra medianen til de højeste

10 pct. af lønningerne end fra medianen til de laveste 10 pct. af lønningerne. Målt ved den

standardberegnet timefortjeneste er lønspredningen større i den nederste del end i den øverste

del af lønfordelingen

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er mandlige forskers lønspredning mindre end de

kvindelige forskeres, jf. variationskoefficienten i tabel 13.4. I forhold til den standardberegnede

timefortjeneste er lønspredningen næsten sammenfaldende.

I gennemsnit er fortjenesten for en mandlig forsker 313 kr. pr. præsteret time, mens den for

en kvindelig forsker er 308 kr., jf. tabel 13.4. Anskues den standardberegnede timefortjeneste,

er timelønnen for en mandlig og kvindelig forsker 265 kr. henholdsvis 256 kr.

13.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af forskernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således udgør

basisfortjenesten pr. præsteret time 211 kr. i staten svarende til omkring 68 pct. af fortjenesten

pr. præsteret time, jf. tabel 13.5. Feriebetalinger udgør ca. 36 kr. af fortjeneste pr. præsteret

time, mens pension udgør knap 50 kr.

136 13. FORSKERE

More magazines by this user
Similar magazines