Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 19.3: Regionale jordemødre fordelt på alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007

Pct. af antal årsværk Mænd Kvinder I alt

-29 år 0,0 9,6 9,6

30-39 år 0,0 29,6 29,5

40-49 år 0,0 27,3 27,2

50-59 år 100,0 27,3 27,4

60+ år 0,0 6,3 6,3

I alt 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I det følgende ses der på grund af det få antal mænd kun på kvinder og mænd under ét.

Blandt jordemødrene i regionerne har omkring 40 pct. en aftalt arbejdstid på i gennemsnit 37

timer om ugen eller derover, jf. figur 19.1.

Figur 19.1: Regionale jordemødre fordelt på

ugentligt aftalte timer og køn, 2007

pct. pct.

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

timer

Region

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Figur 19.2: Regionale jordemødre fordelt på årlige

fraværsdage og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer

i figur 19.1 afkortet ved 27 timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og

derover. X-aksen i figur 19.2 er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

30

25

20

15

10

5

0

0

0 1 2 3 4 5 6

dage

7 8 9 10 11 12

Region

Blandt jordemødre havde lidt over 20 pct. ikke noget fravær i 2007, jf. figur 19.2.

19.2 Jordemødre, basismedarbejdere

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for jordemødrene i regionerne, som ikke er ledere.

Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen.

19.2.1 Løn og lønspredning for jordemødre

I gennemsnit er fortjenesten for en jordemoder i den regionale sektor 249 kr. pr. præsteret

time, jf. figur 19.3.

226 19. JORDEMØDRE

30

25

20

15

10

5

More magazines by this user
Similar magazines