Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 7.3: Diplomingeniører fordelt på sektor, alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007

Pct. af antal

Kommuner Regioner Samlet

årsværk Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

-29 år 1,4 7,7 3,2 2,8 11,1 4,2 1,5 8,0 3,3

30-39 år 14,3 35,5 20,5 18,7 36,1 23,8 14,7 35,5 20,7

40-49 år 28,1 46,6 33,5 32,7 47,2 36,4 28,5 46,6 33,7

50-59 år 32,8 8,6 25,7 31,8 0,0 23,8 32,7 8,0 25,6

60+ år 23,4 1,6 17,1 14,0 5,6 11,9 22,5 1,9 16,6

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Blandt diplomingeniører i kommunerne har 99 pct. af mændene en aftalt arbejdstid på i gennemsnit

37 timer eller derover om ugen, mens dette er tilfældet for 87 pct. af kvinderne, jf.

figur 7.1. I regionerne har de 98 pct. af mandlige diplomingeniører en aftalt arbejdsuge på i

gennemsnit 37 timer eller derover, mens det for kvinderne er 91 pct.

Figur 7.1: Diplomingeniører fordelt på ugentligt aftalte timer, sektor og køn, 2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingen af det ugentlige aftalte antal timerafkortet ved 27 timer i venstre

side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

100

timer

Mænd, reg. Kvinder, reg. Mænd, kom. Kvinder, kom.

Det har ikke været teknisk muligt at opgøre fordelingen af fraværet for diplomingeniører

målt som det årlige antal fraværsdage på grund af gruppens afgrænsning.

7.2 Diplomingeniører

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for diplomingeniører i kommuner og regioner,

som ikke er ledere. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen. Til sidst i afsnittet

behandles øvrige ansættelsesvilkår, der ikke er omfattet af lønstatistikken.

68 7. DIPLOMINGENIØRER

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

More magazines by this user
Similar magazines