Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 31.7: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Ekskl. betalt spisepause 293 295

Værdi af spisepause 21 21

Inkl. betalt spisepause 314 316

Anm.: Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

31.3 Lokal løndannelse for psykologer

I forbindelse med overgangen til ny løn forudsættes en del af løndannelsen at ske lokalt ude

på den enkelte arbejdsplads. I dette afsnit beskrives den lokale løndannelse for psykologer i

kommuner og regioner.

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik til beskrivelsen af den

lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der i FLD’s lønstatistik ikke indgår en opgørelse af timer. Det er derfor

ikke muligt at danne Lønkommissionens to gennemgående lønbegreber, den standardberegnede

timefortjeneste og fortjenesten pr. præsteret time.

I afsnittet opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

psykologer i fordelt på sektor og køn, jf. tabel 31.8.

Tabel 31.8: De lokale tillægs andel af samlet løn ekskl. overarbejde, psykologer

Mænd Kvinder I alt

Kommuner

Basismedarbejdere inkl. specialister

Regioner

17,9 15,4 16,0

Basismedarbejdere inkl. specialister 20,9 17,4 18,4

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger.

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Tabel 31.8 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for psykologer

udgør 16,0 pct. i kommunerne og 18,4 pct. i regionerne.

Den lokale løns andel af den samlede løn er større for mandlige psykologer end for kvindelige.

Således er andelen for mænd og kvinder henholdsvis 17,9 pct. og 15,4 pct. i kommunerne

og i regionerne 20,9 pct. for mænd og 17,4 pct. for kvinder.

426 31. PSYKOLOGER

More magazines by this user
Similar magazines