Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 21.18: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Ekskl. betalt spisepause 190 180

Værdi af spisepause 14 13

Inkl. betalt spisepause 204 193

Anm.: Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

B21.6 Kontorpersonale, ledere

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for kontorpersonale i kommuner og regioner,

som er ledere. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen.

B21.6.1 Løn og lønspredning for kontorpersonale

Kontorpersonale, som er ledere, tjener i både kommuner og regioner i gennemsnit 330 kr.

pr. præsteret time, jf. tabel 21.19. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede

timefortjeneste, tjener lederne i kommunerne og regionerne henholdsvis 281 og 279

kr. i timen.

Tabel 21.19: Timefortjeneste for kontorpersonale fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Antal ansættelsesforhold 2.632 171

Gennemsnit 330 330

Variationskoefficient 0,16 0,19

Nedre kvartil, P25 297 291

Median 322 317

Øvre kvartil, P75 354 353

Median/P10 1,17 1,16

P90/Median 1,21 0,87

Standardberegnet timefortjeneste Kommuner Regioner

Antal ansættelsesforhold 2.632 171

Gennemsnit 281 279

Variationskoefficient 0,14 0,15

Nedre kvartil, P25 254 247

Median 275 266

Øvre kvartil, P75 304 302

Median/P10 1,16 1,12

P90/Median 1,20 1,29

Anm.: Tal for ledere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I kommuner og regioner har 50 pct. af lederne en fortjeneste på mellem 297 kr. og 354 kr.

pr. præsteret time svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 21.19. I regionerne har 50 pct. af

gruppen en fortjeneste på mellem 291 kr. og 353 kr. pr. præsteret time.

21. KONTORPERSONALE 279

More magazines by this user
Similar magazines