Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

25.6 Lokal løndannelse for folkeskolelærere

I forbindelse med overgangen til ny løn forudsættes en del af løndannelsen at ske lokalt ude

på den enkelte arbejdsplads. I dette afsnit beskrives den lokale løndannelse for folkeskolelærer

i kommunerne.

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik til beskrivelsen af den

lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der i FLD’s lønstatistik ikke indgår en opgørelse af timer. Det er derfor

ikke muligt at danne Lønkommissionens to gennemgående lønbegreber, den standardberegnede

timefortjeneste og fortjenesten pr. præsteret time.

I afsnittet opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

folkeskolelærere, jf. tabel 25.20.

Tabel 25.20: De lokale tillægs andel af samlet løn ekskl. overarbejde, folkeskolelærere

Mænd Kvinder I alt

Kommuner

Basismedarbejdere 3,8 3,7 3,8

Ledere 11,8 11,3 11,6

Samlet 5,0 4,1 4,4

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger.

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Tabel 25.20 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for basismedarbejdere

og ledere udgør 4,4 pct. Det fremgår desuden, at den lokale løns andel af den

samlede løn ekskl. overarbejde er højere for ledere end for basismedarbejdere. Den lokale

løns andel for ledere i folkeskolen udgør således 11,6 pct., mens den for basismedarbejdere

udgør 3,8 pct.

Den lokale løns andel udgør næsten den samme andel af den samlede løn for mandlige og

kvindelige basismedarbejdere. Således er den lokale løns andel for mænd og kvinder henholdsvis

3,8 pct. og 3,7 pct.

Den lokale løns andel af den samlede løn er større for mandlige end kvindelige ledere. Således

er den lokale løns andel for mænd og kvinder henholdsvis 11,8 pct. og 11,3 pct.

25.7 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af lærere i folkeskolen fremgår af tabel 25.21.

340 25. LÆRERE (FOLKESKOLEN)

More magazines by this user
Similar magazines