Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 43.1: Kommunale tandplejere fordelt på

ugentligt aftalte timer, 2007

pct. pct.

35

30

25

20

15

10

5

0

0

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3637+

timer

Alle, kom.

35

30

25

20

15

10

5

Figur 43.2: Kommunale tandplejere fordelt på

årlige fraværsdage, 2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 43.1 afkortet ved 20

timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer eller derover. X-aksen i figur 43.2

er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dage

Alle, kom.

Blandt tandplejere ansat i kommunerne havde 13 pct. ikke noget fravær i 2007, jf. figur 43.2.

43.2 Tandplejere

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for tandplejerne i kommunerne. Endvidere ses

der på sammensætningen af timelønnen.

43.2.1 Løn og lønspredning for tandplejere

I gennemsnit er fortjenesten for en tandplejer i den kommunale sektor 214 kr. pr. præsteret

time, jf. figur 43.3.

Figur 43.3: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale tandplejere, gennemsnit, 2007

pct. pct.

20

20

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

kr.

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 43.4: Standardberegnet timefortjeneste for

kommunale tandplejere, gennemsnit, 2007

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

tandplejere i gennemsnit 174 kr. i timen, jf. figur 43.4.

50 pct. af tandplejerne har en fortjeneste på mellem 196 kr. og 221 kr. pr. præsteret time svarende

til nedre og øvre kvartil i tabel 43.3. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste

har 50 pct. af tandplejerne en fortjeneste mellem 163 kr. og 185 kr.

578 43. TANDPLEJERE

Kommuner Gns. Kommuner

pct. pct.

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

kr.

Kommuner Gns. Kommuner

14

12

10

8

6

4

2

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines